Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Świadectwo ukończenia tegorocznej klasy

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 392 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia tegorocznej klasy (2017/2018) do sekretariatu szkoły, w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca 2018 r.

 

klasa 0, 1 oraz 4 : godzina 9:00
klasy 7 oraz gimnazjalne: godzina 11:00
 

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

Religia

Przedmiotowy System Oceniania

RELIGIA

PROGRAM NAUCZANIA: „Pójść za Jezusem Chrystusem”

 1. Ocenie podlega:
 2. aktywność na lekcji;
 3. prace domowe;
 4. sposoby argumentacji, poprawne formułowanie wniosków;
 5. umiejętność dyskusji;
 6. prace pisemne w formie prac klasowych ;
 7. rozprawki na zadany temat, przy czym oceniana jest tu w największym stopniu poprawność formalna pracy i dobór argumentów;
 8. umiejętność krytycznej analizy tekstów.

 

 1. Zasady pracy na lekcji religii:

 

1. W ciągu semestru uczeń może złożyć 2 nieprzygotowania.

2. Niewykorzystane nieprzygotowania w I semestrze nie przechodzą na semestr kolejny.

3. Brak książki lub zeszytu jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji.

4. Na lekcji religii oceniana jest wyłącznie wiedza z przedmiotu.

 

 

 1. Sposób uzupełniania ocen cząstkowych:
  1. Uczeń w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły powinien uzupełnić materiał zaległy, napisać sprawdzian/test/kartkówkę.

 

 1. Sposób poprawienia ocen cząstkowych:

1. Ocenę można poprawić tylko raz.

2. Uczeń może poprawić każdą ocenę.

 

 1. Sposób poprawy oceny śródrocznej/rocznej:

1. Uczeń powinien uzupełnić zaległe prace, zaliczyć sprawdziany lub poprosić
o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 

 Wszelkie procedury dotyczące Przedmiotowego Systemu Oceniania z religii są ujęte
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania stanowiącym załącznik nr 1do Statutu szkoły.

 1. Wymagania ogólne na poszczególne oceny:

Mając na uwadze dobro ucznia – nauczyciel w sposób indywidualny ocenia każdego
z nich. W przypadku nauczania religii istotnym punktem odniesienia do wystawienia oceny śródrocznej/końcoworocznej są chęci i zaangażowanie. Sam fakt posiadania jakiejkolwiek dysfunkcji nie może stać się przeszkodą do otrzymania oceny najwyższej. Jednak uczeń musi zawsze pamiętać, iż niewykonanie jakiegokolwiek zadania nie może być usprawiedliwiane posiadaną opinią lub orzeczeniem. Uczeń ma prawo wykonać zadanie w sposób błędny, lecz jego brak nie może być argumentowany dysfunkcją.

 

KLASA PIERWSZA

Tytuł podręcznika: „Twoje Słowo światłem na mojej drodze”

Stopień

Zakres wymagań

Celujący

Wymagania poniżej oraz: wykonuje wszelkie prace dodatkowe, jest zaangażowany podczas zajęć, bierze udział w przygotowaniach
do rekolekcji.

Bardzo dobry

Wymagania poniżej oraz: zna historię zbawienia, potrafi wymienić podstawowe historie z Nowego i Starego Testamentu oraz krótko o nich opowiedzieć. Zna nabożeństwa charakterystyczne dla danego okresu w roku liturgicznym.

Dobry

Wymagania poniżej oraz: potrafi scharakteryzować Wielki Post, Wielkanoc, Adwent, Boże Narodzenie,  Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało. Rozumie i potrafi wytłumaczyć znaczenie krzyża w chrześcijaństwie. Potrafi przyporządkować osoby do historii biblijnych.

Dostateczny

Wymagania poniżej oraz: wykonuje prace plastyczne, z pomocą nauczyciela potrafi posługiwać się Pismem świętym, potrafi wymienić najważniejsze święta w chrześcijaństwie, zna podstawowe modlitwy.

Dopuszczający

Uczeń przygotowany do zajęć. Stara się wykonywać polecenia nauczyciela. Uczeń jest świadomy sensu uczestniczenia
w zajęciach. Potrafi określić swoje wyznanie, wymienić trzy Osoby Boskie
i krótko je scharakteryzować. Umie wymienić inne religie. Kojarzy postacie i historie biblijne.

 

KLASA DRUGA

Tytuł podręcznika: „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”

 

Stopień

Zakres wymagań

Celujący

Wymagania poniżej oraz: wykonuje wszelkie prace dodatkowe, jest zaangażowany podczas zajęć, bierze udział w przygotowaniach
do rekolekcji.

Bardzo dobry

Wymagania poniżej oraz: potrafi scharakteryzować każde z przykazań Dekalogu. Zna historię podziału chrześcijaństwa.
Jest w stanie sprecyzować etykę chrześcijańską. Rozumie istotę ekumenizmu.

Dobry

Wymagania poniżej oraz: Rozumie istotę świętości i męczeństwa. Rozumie znaczenie trzech cnót Boskich.

Dostateczny

Wymagania poniżej oraz: wykonuje prace plastyczne, z pomocą nauczyciela potrafi posługiwać się Pismem świętym, potrafi wymienić najważniejsze święta w chrześcijaństwie, zna podstawowe modlitwy.

Dopuszczający

Uczeń przygotowany do zajęć. Stara się wykonywać polecenia nauczyciela. Uczeń jest świadomy sensu uczestniczenia
w zajęciach. Potrafi określić swoje wyznanie, wymienić trzy Osoby Boskie
i krótko je scharakteryzować. Umie wymienić inne religie. Kojarzy postacie i historie biblijne.

 

KLASA TRZECIA

Tytuł podręcznika: „Wy jesteście światłem świata”

Stopień

Zakres wymagań

Celujący

Wymagania poniżej oraz: wykonuje wszelkie prace dodatkowe, jest zaangażowany podczas zajęć, bierze udział w przygotowaniach rekolekcji, zna Pater Noster lub Ave Maria, zna modlitwy z Katechizmu.

Bardzo dobry

Wymagania poniżej oraz: zna historię Kościoła, w tym współczesnego Kościoła. Potrafi krótko scharakteryzować religie monoteistyczne i systemy filozoficzne. Umie nakreślić charakterystyczne zmiany po Soborze Watykańskim II.

Dobry

Wymagania poniżej oraz: Rozumie istotę ekumenizmu, zna treść Starego
i Nowego Testamentu (główne opowiadania). Potrafi wymienić świętych
i błogosławionych (kilku).

Dostateczny

Wymagania poniżej oraz: wykonuje prace plastyczne, z pomocą nauczyciela potrafi posługiwać się Pismem świętym, potrafi wymienić najważniejsze święta w chrześcijaństwie, zna podstawowe modlitwy.

Dopuszczający

Uczeń przygotowany do zajęć. Stara się wykonywać polecenia nauczyciela. Uczeń jest świadomy sensu uczestniczenia
w zajęciach. Potrafi określić swoje wyznanie, wymienić trzy Osoby Boskie
i krótko je scharakteryzować. Umie wymienić inne religie. Kojarzy postacie i historie biblijne.

 

 

 

 

 

Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...