Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Świadectwo ukończenia tegorocznej klasy

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 392 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia tegorocznej klasy (2017/2018) do sekretariatu szkoły, w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca 2018 r.

 

klasa 0, 1 oraz 4 : godzina 9:00
klasy 7 oraz gimnazjalne: godzina 11:00
 

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

Etyka

Przedmiotowy System Oceniania

ETYKA

Ocenie podlega:

  1. aktywność na lekcji;
  2. prace domowe;
  3. sposoby argumentacji, poprawne formułowanie wniosków;
  4. umiejętność dyskusji;
  5. prace pisemne w formie prac klasowych ;
  6. rozprawki na zadany temat, przy czym oceniana jest tu w największym stopniu poprawność formalna pracy i dobór argumentów;
  7. umiejętność krytycznej analizy tekstów.

 

Całościowo oceniane są prace domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na lekcji nagradzana jest ocenami, wkład i zaangażowanie przy wykonywaniu prac plastycznych.

Na lekcji przewidziane są sprawdziany w formie prac pisemnych (rozprawka) bądź testów, jeśli materiał zrealizowany przez nauczyciela umożliwia sporządzenie spójnego

treściowo sprawdzianu.

Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.

Formy oceniania uczniów:

 

- ocena szkolna w skali 1-6,

- „plusy” za aktywność (trzy „plusy” to piątka)

- uczeń może złożyć 2 nieprzygotowania w semestrze

 

 

Wymagania na ocenę:

 

● celującą – poszerzona znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, indywidualne zainteresowania, umiejętność formułowania własnych ocen i uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, pogłębiona i poprawna analiza problemów formułowanych w pracach pisemnych;

 

● bardzo dobrą – dobra znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, umiejętność formułowania

własnych ocen i uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, poprawna analiza problemów formułowanych w pracach pisemnych;

 

● dobrą – znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności dyskutowania, często odpowiednia argumentacja i analiza, umiejętność formułowania

własnych ocen i w miarę precyzyjnego uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji,

poprawność strukturalna w pracach pisemnych;

 

● dostateczną – pobieżna znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności dyskutowania, choć często bez właściwej argumentacji i analizy,

poprawność strukturalna w pracach pisemnych, choć bez właściwej argumentacji i analizy;

 

● dopuszczającą – znajomość najważniejszych zagadnień etycznych, podstawowa umiejętność dyskusji;

 

● niedostateczną – brak spełniania powyższych wymagań.

 

Sposób poprawy oceny śródrocznej/rocznej

 

Uczeń musi uzupełnić zaległe prace, zaliczyć sprawdziany lub poprosić o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez nauczyciela.

Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...