Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Świadectwo ukończenia tegorocznej klasy

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 392 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia tegorocznej klasy (2017/2018) do sekretariatu szkoły, w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca 2018 r.

 

klasa 0, 1 oraz 4 : godzina 9:00
klasy 7 oraz gimnazjalne: godzina 11:00
 

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

Edukacja dla bezpieczeństwa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA NA LEKCJACH EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

W GIMNAZJUM NR 55

 

1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności uczniów przy użyciu równych narzędzi pomiaru dydaktycznego, tj. wypowiedzi, czynności polecone przez nauczyciela, wytwory pracy (albumy, mapy, schematy, wykresy, katalogi itp.), odpowiedzi, rozwiązywanie krzyżówek, kartkówki, sprawdziany, testy, a takie aktywność na zajęciach (uczestnictwo w ćwiczeniach, dyskusji – poprawność działania, logika argumentacji, oryginalność i przydatność proponowanych rozwiązań).

Ocena ma na celu pobudzenie uczniów do systematycznego przygotowywania się´ do lekcji, aktywności na lekcjach, odrabiania prac domowych i zaliczeniowych. Wymagania zaliczeniowe wyznaczają minima, jakie uczeń musi spełnić, aby otrzymać ocenę pozytywną. Sytuacja ta powoduje, że nawet uczeń, który ma problemy z nauką, wie, czego się od niego wymaga.

Każdy uczeń, aby uzyskać ocenę pozytywną w 1 i 2 semestrze, musi spełnić następujące wymagania:

 • systematycznie chodzić na zajęcia lekcyjne;
 • prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt do ćwiczeń;
 • napisać i oddać jeden referat; najwyżej będą oceniane referaty w technice komputerowej oraz te, które określają samodzielny stosunek autora do zagadnień; na końcu referatu musi być podana literatura; tygodniowa zwłoka z oddaniem referatu obniża ocenę;
 • raz w ciągu roku indywidualnie lub w zespole wykonać projekt na uzgodniony temat;
 • wykonywać czynności polecane przez nauczyciela.

Dodatkowo, trzeba pamięta, że:

 • uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowane;
 • w trakcie zajęć uczeń powinien przyjmować postawę obserwacji uczestniczącej;
 • sprawdzian musi być poprzedzony lekcją powtórzeniową i wpisany wcześniej do dziennika;
 • odpytywanie może dotyczyć tylko trzech ostatnich lekcji;
 • otrzymanie oceny niedostatecznej lub dopuszczającej w I semestrze wyklucza otrzymanie oceny dobrej w drugim semestrze;
 • wysoko oceniana będzie indywidualna aktywność;
 • prace pisemne muszą być oddane przez nauczyciela najpóźniej w ciągu 2 tygodni.

 

Proponuje się następujące przedziały klasyfikacyjne ocen:

Celujący – zakres wymagań – wykraczający

Bardzo dobry – zakres wymagań – dopełniający

Dobry – zakres wymagań – rozszerzający

Dostateczny – zakres wymagań – podstawowy

Dopuszczający – zakres wymagań – konieczny

 

2. Propozycja szczegółowych osiągnięć

Ocena niedostateczna

Uczeń:

 • pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się´ wypowiedzieć;
 • nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych do dalszego kształcenia;
 • nie potrafi wykonać prostego polecenia;
 • wykazuje się´ brakiem systematyczności i chęci do nauki;
 • nie interesuje się´ przedmiotem.

 

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • z pomocą nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia;
 • ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia; posiada minimum wiedzy;
 • nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach;
 • jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęci do współpracy.

 

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • jest aktywny na lekcjach sporadycznie;
 • jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa;
 • ma problemy z samodzielnym sformowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi;
 • udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela;
 • wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa.

 

Ocena dobra

Uczeń:

 • w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie;
 • chętnie pracuje w grupie;
 • jest aktywny na zajęciach;
 • umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje;
 • wykonuje samodzielnie typowe zadania związane z tokiem lekcji i zlecone przez nauczyciela;
 • umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne;
 • porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postaw´ ludzi;
 • prezentuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów;
 • poprawnie stosuje pojęcia: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze;
 • poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze.

 

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • sprawnie samodzielnie posługuje się´ różnymi źródłami wiedzy, uzasadnia odpowiedzi, korzystając z wiadomości prasowych i telewizyjnych;
 • uzasadnia własne poglądy i stanowiska;
 • dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk;
 • dostrzega związki przyczynowo-skutkowe;
 • potrafi łączyć wiedz´ z różnych przedmiotów;
 • interpretuje teksty źródłowe;
 • rozumie, że oprócz praw uczeń ma także obowiązki;
 • bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje obłędy kolegów;
 • odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze;
 • zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie;
 • sprawnie wykorzystuje wiedz´ z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa;
 • umie pokierować grupą rówieśników.

 

Ocena celująca

Uczeń:

 • posiada wiedz´ i umiejętności wykraczające poza program;
 • rozwija własne zainteresowania;
 • bierze udziałΠ z sukcesami w konkursach, olimpiadach, mistrzostwach;
 • jest bardzo aktywny na lekcjach;
 • wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy;
 • jest ˝żywo zainteresowany tym, co dzieje się´ w Polsce i na świecie;
 • angażuje się´ w akcje humanitarne, ekologiczne, wolontariacie;
 • umiejętnie formułuje argumenty, wypowiada się´ bardzo poprawnym językiem;
 • potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych.

 

3. Propozycje osiągnięć edukacyjnych według przyjętych zasad oceniania dotyczących tematów ujętych w planie wynikowym, są zgodne z aktualną podstawą programową.

 

ZAGROŻENIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

1. Zagrożenia naturalne wynikające z praw przyrody

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne w regionie i w Polsce w ostatnich latach

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • opisać skutki zagrożeń dla ludności, infrastruktury i gospodarki kraju spowodowane przez klęski żywiołowe

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • uzasadnić zasady postępowania w rejonach klęsk ˝żywiołowych23

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • scharakteryzować zagrożenia spowodowane przez siły natury

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • wymienić naturalne zagrożenia czasu pokoju

2. Zagrożenia wynikające z ingerencji w środowisko naturalne oraz z działalności gospodarczej człowieka

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • wymienić podstawowe źródła zagrożeń chemicznych i radiacyjnych

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić istotę zagrożeń towarzyszących rozwojowi cywilizacji
 • zaproponować działania zapobiegawcze

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • wymienić źródła zagrożeń ekologicznych w regionie

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić pojęcia dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczów

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • wymienić zagrożenia związane z działalnością człowieka.

 

ZAGROŻENIA W DOMU, W SZKOLE,W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

3. Zagrożenia w domu, szkole oraz w najbliższej okolicy

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • scharakteryzować zagrożenia, które miały miejsce w regionie i w Polsce oraz przedstawić propozycje zapobiegania im w przyszłości
 • przygotować wywiad z przedstawicielami Straży Miejskiej o zagrożeniach w najbliższej okolicy i działaniach zapobiegawczych

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • przedstawić sposoby zapobiegania degradacji środowiska regionie

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • opisać zasady zachowania się´ podczas wystąpienia zagrożeń

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • porównać zagrożenia występujące w Polsce i w regionie zamieszkania
 • opisać zagrożenia współczesnej młodzieży i podać nazwy instytucji prowadzących działalność profilaktyczną

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • wymienić zagrożenia w najbliższej okolicy zamieszkania i szkoły.

4. Zagrożenia w transporcie oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • przygotować wywiad z przedstawicielami policji o zagrożeniach wypadkami i katastrofami komunikacyjnymi w najbliższej okolicy oraz działaniach zapobiegawczych

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • zaproponować własne sposoby przeciwdziałania i unikania zagrożeń bezpieczeństwa

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • opisać zasady zachowania się´ podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • opisać zjawiska patologiczne występujące wśród dzieci i młodzieży
 • podać zasady poruszania się´ po drodze poza terenem zabudowanym

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • opisać zagrożenia współczesnej młodzieży.

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

5. Pożar, telefony alarmowe. Sposób informowania o powstaniu zdarzenia

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • zaprojektować działania w swoim Środowisku likwidujące zagrożenia pożarowe

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • opisać środki i sprzęt gaśniczy oraz przedstawić zasady ich stosowania podczas pożaru

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • podać elementy trójkąta spalania,
 • wymienić warunki, jakie muszą być spełnione, aby nastąpił proces spalania

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • wymienić przyczyny powstawania pożarów

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • podać definicję´ pożaru
 • wezwać telefonicznie pomoc do gaszenia pożaru.

6. Zakres zadań ochrony przeciwpożarowej oraz jej organizacja

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • przygotować wywiad z przedstawicielami straży pożarnej o zagrożeniach pożarem i działań zapobiegawczych25

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • przedstawić sposoby ratowania ludzi i zwierząt z pożaru

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • określi, czym zajmuje się´ ochrona przeciwpożarowa

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • podać różnicę pomiędzy pożarem i klęską żywiołową

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • pokazać miejsca, gdzie znajduje się´ podręczny sprzęt gaśniczy w szkole
 • rozpoznać znaki ewakuacyjne.

 

SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA ZDARZENIA

7. Sposób postępowania w przypadku powstania pożaru i innych miejscowych zagrożeń

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • opracować instrukcję´ ppoż.˝. konkretnego obiektu

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • scharakteryzować elementy profilaktyki przeciwpożarowej
 • omówić istotę´ różnych zagrożeń pożarowych

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • opisać zasady ratowania ludzi, zwierząt i mienia
 • określić stopień zagrożenia pożarowego we własnym domu

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • omówić sposoby ochrony na wypadek pożaru
 • dokonać podziału pożarów ze względu na rodzaj palącego się materiału

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • określić, jakie substancje można gasić wodą, a jakie nie.

8. Sposób postępowania w przypadku powstania innego miejscowego zagrożenia

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • wymienić czynności, które należy podjąć po ustąpieniu powodzi
 • wymienić struktury centralne i lokalne zarządzania kryzysowego w przypadku powodzi

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • dokonać analizy lokalnych zagrożeń związanych z wodą
 • sporządzić indywidualny plan postępowania na wypadek lokalnych zagrożeń hydrologicznych

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • opisać znaczenie wody w życiu człowieka
 • wskazać podstawowe czynności biernej ochrony przeciwpowodziowej
 • wskazać lokalne zagrożenia powodziowe

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • opisać zagrożenia, jakie stwarza woda
 • podać metody ograniczania negatywnych skutków powodzi

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • opisać zagrożenia związane z powodzią
 • wymienić czynności podczas ewakuacji powodziowej.

 

MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

9. Rodzaje materiałów niebezpiecznych oraz ich oznakowanie

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • uzasadnić rozmieszczenie tablic i znaków bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i nauki

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić, dlaczego należy dążyć do jednoznacznego rozumienia informacji o niebezpieczeństwie

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • opisać znaczenie znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, BHP

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • wymienić rodzaje znaków bezpieczeństwa,
 • podać znaczenie poszczególnych rodzajów znaków

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • nazwać tablice i znaki bezpieczeństwa.

10. Transport materiałów niebezpiecznych

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • zaproponować sposoby zapobiegania skażeniom chemicznym

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • podać zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznym

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • wymienić zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry7

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • opisać znaczenie oznakowanie substancji toksycznych i biologicznych

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • opisać, czym wyróżniają się´ tablice i znaki BHP.

 

OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA

11. Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • przedstawić funkcjonowanie obrony cywilnej w poszczególnych państwach europejskich

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • scharakteryzować regulacje prawne ochrony i obrony cywilnej

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • wymienić i opisać elementy systemu krajowego ratownictwa

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • wymienić powinności obywatelskie w zakresie ochrony i obrony cywilnej

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • określić podstawowe zadania ochrony i obrony cywilnej.

12. Systemy alarmowania i informowania ludności. Zasady przeprowadzania ewakuacji planowej i doraźnej ludności

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • przedstawić zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych
 • wyjaśnić sposoby zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę´ i żywność

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić zasady zachowania się´ po ogłoszeniu poszczególnych alarmów

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • przedstawić obowiązki osób podlegających ewakuacji

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • wymienić rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych oraz systemy alarmowania i informowania ludności

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić znaczenie pojęć: odkażanie, dezaktywacja, dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja.

 

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

13. łańcuch pierwszej pomocy

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • przedstawić ogólne schematy ratunkowe oraz łańcuch ratunkowy

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • scharakteryzować poszczególne ogniwa łańcucha ratunkowego oraz ich rolę i znaczenie

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • udrożnić drogi oddechowe u poszkodowanych w różnych wypadkach
 • dokonać badania w celu rozpoznania rodzaju urazów i stanu poszkodowanego

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • sprawdzić oddech i określić jego prawidłowość

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • podać ogólny schemat zgłaszania wypadku.

14. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • ustalić i wyeliminować realne oraz potencjalne zagrożenia dla ratownika i poszkodowanego w miejscu wypadku

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • uzasadnić konieczność udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia ˝ycia

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • scharakteryzować poszczególne ogniwa łańcucha ratunkowego oraz ich rolę´ i znaczenie

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • przedstawić ogólne schematy ratunkowe oraz łańcuch ratunkowy

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • wymienić czynności wchodzące w zakres pierwszej pomocy.

15. Osoba nieprzytomna

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • przedstawić najważniejsze zadania ratownicze do czasu przyjazdu pogotowia

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • podać okoliczności i sposób ułożenia osoby nieprzytomnej w pozycji bezpiecznej z pozycji zastanej 29

 Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać zaburzenia funkcji ˝życiowych
 • udrożnić drogi oddechowe u poszkodowanych w różnych wypadkach

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • wymienić stany bezpośredniego zagrożenia życia

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • podać prawidłowe wartości tętna i oddechu u człowieka dorosłego i dziecka.

16. Udzielanie pomocy osobom nieprzytomnym

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • wymienić zasady obowiązujące w wypadku masowym

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • wymienić zagrożenia związane z brakiem przytomności i scharakteryzować sposoby postępowania zapobiegające ich wystąpieniu

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • podać ogólny schemat postępowania w omdleniu, padaczce i braku przytomności

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • wymienić przyczyny omdlenia oraz braku przytomności

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • podać pojecie pierwszej pomocy i jej cele.

17. Resuscytacja

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • przedstawić schemat postępowania ratowniczego z niezbędnym wykonaniem zabiegów resuscytacyjnych

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • postępować według schematu ratunkowego

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać oznaki zatrzymania oddechu i krążenia

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • opisać objawy śmierci klinicznej i biologicznej

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • wskazać miejsce wykonywania masażu serca.

18. Resuscytacja w sytuacjach szczególnych

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić, jakie warunki muszą być zachowane przy RKO i PP˚ u porażonych prądem, przy podtopieniu/utonięciu

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • wykonać resuscytację na fantomie (samodzielnie i w dwie osoby)

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • wykonać różne metody sztucznego oddychania

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • ułożyć poszkodowanego,
 • podać miejsce ucisku, jego częstotliwość i głębokość podczas wykonywania resuscytacji

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać oznaki zatrzymania oddechu i krążenia.

19. Porażenie prądem, źródła, przyczyny i charakterystyka porażenia prądem zmiennym i stałym

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • postępować według schematu ratunkowego

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • przedstawić objawy porażenia prądem i piorunem
 • przedstawić zasady udzielania pomocy w wypadku porażenia prądem

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • udzielać pomocy w wypadku porażenia prądem

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • podać warunki bezpieczeństwa ratownika przy udzielaniu pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • wymienić czynności wchodzące w zakres pierwszej pomocy.

20. Pierwsza pomoc w przypadku ratowania ofiary porażenia prądem

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • dokonać badania w celu rozpoznania rodzaju urazów i stanu poszkodowanego

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • udzielić pierwszej pomocy zgodnie ze schematem ratowniczym31

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić, jakie są objawy porażenia prądem elektrycznym

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • wymienić przyczyny omdlenia oraz braku przytomności

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • wymienić czynności wchodzące w zakres pierwszej pomocy.

21. Krwotok

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • przedstawić schemat postępowania przy krwotoku tętniczym i żylnym

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • wymienić sposoby tamowania krwotoków zewnętrznych

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • wykonać opatrunek uciskowy

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • wymienić rodzaje krwotoków

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • zdefiniować pojecie krwotoku.

22. Niebezpieczeństwa związane z krwotokiem i wstrząsem pourazowym

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • wykonać niezbędne czynności przeciwwstrząsowe w różnych sytuacjach

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • wymienić sposoby tamowania krwotoków wewnętrznych

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • dostosować postępowanie oraz rodzaj opatrunku do rodzaju rany i sytuacji

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • rozróżnić rodzaj krwotoku na postawie objawów

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • zdefiniować pojecie wstrząsu.

23. Złamanie i zwichniecie

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • udzielić pomocy przy zwichnięciach i skręceniach połączonych z innymi urazami, wykorzystując łańcuch ratowniczy

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • wykorzystać podręczne środki unieruchamiające i różne sposoby postępowania

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • rozróżnić rodzaje urazów na podstawie objawów

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • opisać zastosowanie podręcznych środków do unieruchomienia kończyn dolnych i górnych

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • udzielić pierwszej pomocy w przypadku łamania, zwichnięcia, skręcenia.

24. Niebezpieczeństwa związane ze złamaniami kości i urazami stawów

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • udzielić pomocy przy złamaniach połączonych z innymi urazami, wykorzystując łańcuch ratowniczy

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • dostosować właściwe czynności ratownicze do rodzaju urazu i sytuacji

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • scharakteryzować poszczególne urazy kostno-stawowe

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • określić ogólne zasady udzielania pomocy przy złamaniach

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • wymienić rodzaje urazów kostno-stawowych i ich objawy.

25. Zatrucie

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • dostosować postępowanie do rodzaju zatrucia i drogi wnikania zgodnie ze schematem postępowania ratowniczego

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • dostosować postępowanie do rodzaju zatrucia i drogi wnikania 33

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać typowe zatrucia na podstawie objawów i okoliczności

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • wymienić najczęstsze przyczyny zatruć i rodzaje trucizn

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • zdefiniować podstawowe pojęcia.

26. Niebezpieczeństwa związane z zatruciami

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać, jakimi drogami może nastąpić zatrucie organizmu
 • udzielić pierwszej pomocy w zatruciach przez układ pokarmowy i skór´ według schematu ratunkowego

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • udzielić pomocy doraźnej w zatruciach różnymi drogami i w różnych sytuacjach

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • ocenić stan poszkodowanego i stopień zagrożenia w różnych zatruciach

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • podać ogólne sposoby usuwania trucizn i nieswoiste odtrutki

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • wymienić drogi wnikania trucizn do organizmu.

27. Oparzenie i odmrożenie

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić skutki ogólne oparzeń i zagrożenia z tym związane

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • udzielić pierwszej pomocy przy oparzeniu, dostosowując sposób postępowania do sytuacji i postępując według schematu ratunkowego

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • opisać skutki działania niskiej i wysokiej temperatury na organizm ludzki
 • udzielić pomocy osobie poszkodowanej przy oparzeniu termicznym

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • wymienić przyczyny i rodzaje urazów termicznych

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • wymienić źródła zagrożeń urazami termicznymi.

28. Niebezpieczeństwa związane z oparzeniami i odmrożeniami

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • zaproponować działania przeciwwstrząsowe przy oparzeniach

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • udzielić pierwszej pomocy przy odmrożeniu, dostosowując sposób postępowania do sytuacji i postępując według schematu ratunkowego

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • obliczyć rozległość oparzenia

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać rodzaj i stopień oparzenia na podstawie objawów

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • podać stopień oparzenia.

29. Kiedy ktoś nagle zachoruje

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić zagrożenia związane z brakiem udzielenia pomocy osobie z napadem drgawkowym, napadem duszności, zawałem serca, udarem mózgu

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • ustalić, co się´ stało w miejscu wypadku

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać oznaki zawału serca, duszności, epilepsji, omdlenia

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • udzielić pomocy poszkodowanemu z zawałem serca

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • udzielić pomocy poszkodowanemu przy omdleniu

30. Pierwsza pomoc w przypadku nagłych zachorowań.

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

 • zdiagnozować i udzielić pomocy poszkodowanym w nagłych zachorowaniach zgodnie ze schematem ratowniczym35

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać zagrożenia związane z brakiem udzielenia pomocy osobie z napadem drgawkowym, napadem duszności, zawałem serca, udarem mózgu

Ocena dobra

Uczeń potrafi:

 • nieść pomoc osobom, które doznają zawału serca, ataku duszności lub epilepsji

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi:

 • udzielić pomocy poszkodowanemu napadem drgawkowym

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

 • udzielić pomocy poszkodowanemu z krwotokiem z nosa.
Załączniki:
Pobierz plik (Edukacja dla bezpieczeństwa.pdf)Edukacja dla bezpieczeństwa.pdf[ ]227 kB

Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...