Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Świadectwo ukończenia tegorocznej klasy

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 392 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia tegorocznej klasy (2017/2018) do sekretariatu szkoły, w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca 2018 r.

 

klasa 0, 1 oraz 4 : godzina 9:00
klasy 7 oraz gimnazjalne: godzina 11:00
 

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

Język polski

 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

W GIMNAZJUM  NR 55

 

Przedmiotowy system oceniania zawiera:

 I. Zasady przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego.

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu.

III. Metody sprawdzania osiągnięć uczniów.

IV. Kryteria oceniania poszczególnych obszarów aktywności

V. Kryteria  wymagań  na poszczególne oceny ( na poziomach 1 – 3).

 

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego został opracowany w oparciu  o następujące dokumenty:

 1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm./

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola., szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej  oraz rodzajów tej dokumentacji /Dz.U.2015 r. nr…, poz. 843, z późn.zm.

3) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych (ostatnia zmiana w Dz.U. z 2008 r. nr 3, poz. 9, weszła w życie 9 stycznia 2008r.).

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz.U.2012r., poz.977 z późn. zm./

5) Wewnątrzszkolny system oceniania w Gimnazjum nr 55 w Warszawie

6) Program nauczania języka polskiego w gimnazjum dla klasy I - III - „Świat w słowach i obrazach” – nr dopuszczenia - DKW- 4014-72/99.

 

Przedmiotowy system oceniania ma na celu:

a) przekazywanie informacje o rozwoju i postępach ucznia,

b) diagnozowanie potrzeb indywidualnych ucznia oraz przyczyn trudności w nauce,

c) klasyfikację uczniów,

d) porównywanie osiągnięć,

e) motywowanie uczniów do aktywnej pracy i zaangażowania w proces uczenia się,

f) wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów,

g) odzwierciedlanie postępów uczniów z opiniami poradni pedagogiczno- psychologicznej

w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z języka polskiego - zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami poradni,

h) ewaluację - ocenę efektywności kształcenia.

 

 I. Zasady przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego:

1. Na początku roku szkolnego uczniowie są zapoznawani z PSO z języka polskiego, zestawem lektur i terminami ich omawiania, przy czym nauczyciel zastrzega sobie możliwość zmiany w czasie roku szkolnego zarówno kolejności jak  i terminu omawiania poszczególnych lektur, uwzględniając nieprzewidziane okoliczności i wypadki losowe .

2. W PSO z języka polskiego stosuje się sześciostopniową skalę ocen:

W zakresie skali ocen celujący-niedostateczny:

Ocena

%

 

celujący

      100 % - 95%

 

bardzo dobry

94% - 85%

 

dobry

84% - 70 %

 

dostateczny

69 % - 50%

 

dopuszczający

49% - 35%

 

niedostateczny

34 % - 0 %

 

W zakresie skali ocen bardzo dobry-niedostateczny:

Ocena

%

 

bardzo dobry

100  % - 91%

 

dobry

90 % - 79%

 

dostateczny

78 % - 56 %

 

dopuszczający

55 % - 35 %

 

niedostateczny

34 % - 0 %

 

 

3. Oceny cząstkowe wyrażone są w stopniach: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Przy ocenach cząstkowych stosuje się plusy („+”) i minusy („-”).

4. Oceny są jawne i umotywowane przez nauczyciela na prośbę ucznia lub rodzica/opiekuna.

5. W ciągu semestru uczeń powinien otrzymać co najmniej po jednej ocenie z pracy klasowej sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej oraz pracy domowej.

6. Każdą pracę pisemną ( test, sprawdzian, pracę semestralną) uczeń ma prawo poprawić tylko jeden raz. Poprawa takiej pracy może nastąpić w ciągu dwóch tygodni, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Do dziennika wpisuje się ocenę z pierwszego terminu i ocenę poprawioną. Mają one taką samą wartość.

7. Wartość poszczególnych form sprawdzania wiedzy przedstawia się następująco:

testy kompetencji -6; sprawdziany( w tym sprawdzian ze znajomości lektur)  i poprawa sprawdzianów-5; kartkówki, odpowiedzi ustne -3; praca na lekcji, aktywność ,dyktanda, prace dodatkowe np. projekty, pokazy multimedialne -2; praca domowa -1.

8. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (nieobecność usprawiedliwiona), to powinien napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie w ciągu dwóch tygodni od przyjścia do szkoły.

9. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (obecność nieusprawiedliwiona), powinien napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie w ciągu dwóch tygodni lub, w razie niezgłoszenia się w tym terminie, na pierwszej lekcji, na której będzie obecny.

10. Każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe zlecone przez nauczyciela bądź podjęte z własnej inicjatywy, lecz po konsultacji z nauczycielem. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą.

Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie mogą być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej, chyba że  (w przypadku oceny dostatecznej i dopuszczającej) jest to dla ucznia korzystne.

11. Uczeń ma obowiązek brania aktywnego udziału w lekcji, przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie jej trwania.

12. Prace klasowe z nauki o literaturze,  nauki o języku, wypracowania  zapowiadane są przez nauczyciela tydzień wcześniej. Podany jest także zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności. Fakt ten nauczyciel odnotowujew dzienniku lekcyjnym na siedem dni przed proponowaną pracą.

13. Piętnastominutowe sprawdziany, dyktanda  oraz kartkówki nie muszą być zapowiadane. Zakres sprawdzania nimi stopnia opanowania materiału jest następujący:

- wiadomości z 3 ostatnich lekcji;

- sprawdzenie jakości wykonania pracy domowej;

- krótkie zestawy zadań do pracy z tekstem;

- drobne kartkówki ortograficzne w związku z bieżącym tematem;

14.  Sprawdziany ze znajomości lektury odbywają się zawsze w dniu jej omawiania.

 Podana przez nauczyciela informacja na początku roku szkolnego jest wiążąca przez cały rok.

15. Poprawa ocen z prac pisemnych ( testów, sprawdzianów) jest dobrowolna i musi odbywać się w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od daty oddania ocenionej pracy.

16. Ze względu na ich specyfikę testy kompetencji, egzaminy próbne i testy diagnozujące nie są przez ucznia poprawiane. Uzyskana z nich ocena jest ostateczna.

17. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów, testów, testów kompetencji  i dyktand do dziennika wpisuje się kolorem zielonym.

18. W celu sprawdzenia wiadomości i osiągnięć edukacyjnych ucznia ustala się następujące formy oceniania:

- kontrola ustna:

a) odpowiedź obejmująca materiał nie więcej niż z trzech jednostek tematycznych,

b) odpowiedź podczas lekcji powtórzeniowych – obejmuje cały materiał dotyczący danego zagadnienia.

kontrola pisemna:

a) kartkówka - krótka praca pisemna przeprowadzona z 1-3 jednostek tematycznych;

b) sprawdzian znajomości lektury  - sprawdzenie znajomości treści przed omówieniem lektury ( wpis ocen do dziennika kolorem zielonym);

c) praca klasowa - praca pisemna jedno lub dwugodzinna po zrealizowaniu materiału z danego działu lub omówieniu danej lektury (wpis ocen do dziennika kolorem zielonym).

d) praca semestralna i podsumowująca wyniki nauczania na danym poziomie (wpis ocen do

dziennika kolorem zielonym);

e) test - praca pisemna przeprowadzana w postaci zadań/pytań otwartych, wielokrotnego

wyboru lub innej formie ustalonej przez nauczyciela;

f) test diagnozujący - praca pisemna przeprowadzana na początku roku szkolnego w postaci

zadań/pytań otwartych, wielokrotnego wyboru, krótkiej lub dłuższej formy wypowiedzi  lub innej formie ustalonej przez nauczyciela.

- kontrola i ocena prac domowych,

- aktywność i zaangażowanie w procesie dydaktycznym,  przy czym pod pojęciem aktywności na zajęciach rozumie się:

a) częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji,

b) udział w konkursach przedmiotowych,

c) wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych, referatów,

d) sukcesy ucznia w konkursach szkolnych.

19.Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac pisemnych w ciągu trzech tygodni.

20. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu według poniższych zasad:

a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;

b) rodzice uczniów mają wgląd do  prac  swoich dzieci w szkole w czasie zebrań lub w terminie ustalonym bezpośrednio z nauczycielem; pokazywanych prac uczeń(rodzic) nie może  fotografować ani w żaden inny sposób kopiować

c) nauczyciel ma obowiązek przechowywać prace kontrolne uczniów do końca roku szkolnego.

21. Uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i kartkówek, jeżeli okres jego absencji w szkole trwał co najmniej tydzień. Uczeń ma obowiązek pisać  sprawdziany, testy kompetencji, wypracowania, które  były zapowiedziane jeszcze przed absencją ucznia i obejmują materiał omawiany podczas jego obecności. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może odstąpić od tej zasady. 

22. Żaden  okres absencji nie zwalnia ucznia od obowiązki posiadania zeszytu, podręcznika i przyborów szkolnych.

23. Ustala się, że dłuższe pisemne prace domowe są zadawane z 3-7 dniowym wyprzedzeniem, natomiast zadania krótszej odpowiedzi mogą być zadawane z lekcji na lekcję Prace pisemne  o charakterze wypracowania pisane są na lekcji.

24. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, chyba że związane jest to  z tygodniową absencja ucznia.

25. W przypadku tygodniowej absencji ucznia jest on zobowiązany dostarczyć zadana pracę w ciągu tygodnia, licząc od pierwszego dnia pobytu w szkole.

26. Niedostarczenie zaległej pracy domowej w ciągu tygodnia pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej do dziennika.

27. Wszystkie prace ucznia, zarówno domowe jak i kontrolne, muszą być napisane w czytelny i estetyczny sposób długopisem/piórem nieścieralnym. Tekst nieczytelnie napisany zubaża treść pracy, co pociąga za sobą konsekwencje obniżenia oceny. Praca napisana w sposób uniemożliwiający jej odczytanie nie będzie przez nauczyciela sprawdzana. Uczeń ma obowiązek dostarczyć ją poprawioną w ciągu 2 dni, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną

28. Uczeń jest zobowiązany przychodzić na lekcje przygotowany, przez co rozumie się:

a) posiadanie zeszytu, podręcznika, wymaganych pomocy naukowych w tym egzemplarzy lektur,

b) znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji,

c) wykonanie pracy domowej zadanej w przeddzień lub z tygodniowym wyprzedzeniem,

d) przeczytanie zadanego przez nauczyciela tekstu literackiego.

29. Nieprzygotowanie do lekcji pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej do dziennika.

30. Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, czyli brak zeszytu, podręcznika, brak pracy domowej (za wyjątkiem prac zadanych 3-7 dni wcześniej). O fakcie nieprzygotowania uczeń informuje nauczyciela na początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje brak nieprzygotowania w dzienniku wpisując „np.”. Punkt ten nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej prac klasowych, sprawdzianów, dyktand oraz lektur, których termin omawiania był z uczniami uzgadniany wcześniej. W przypadku przekroczenia powyższej granicy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

31. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy . Zeszyt przedmiotowy jest własnością ucznia i jemu służy; nauczyciel ma prawo wglądu do prac i notatek ucznia i ich oceny.

W zeszycie przedmiotowym uczeń zamieszcza notatki w formie ustalonej przez nauczyciela.

Brak notatek z lekcji może spowodować wystawienie oceny niedostatecznej – w rubryce „praca na lekcji”. Uczeń ma prawo do własnych notatek z lekcji w zeszycie dodatkowym.

32. W dniu powrotu do szkoły po każdej przerwie świątecznej, z wyjątkiem niedziel, nauczyciel nie sprawdza wiadomości i umiejętności uczniów w żadnej formie.

33. Decydujący wpływ na ocenę semestralną i roczną ma samodzielna praca ucznia na lekcji: testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne.

34. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysortografia, dysgrafia) mają obowiązek uczęszczania na zajęcia reedukacyjne w wyznaczonym przez reedukatora terminie. Jeśli uczeń nie realizuje zaleceń poradni i nie uczęszcza na ww. zajęcia nauczyciel nie ma obowiązku stosowania odrębnych kryteriów przy oceniania.

 Rodzice uczniów otrzymają od nauczyciela-reedukatora odpowiednią informacje na ten temat.

 

II.Obszary aktywności podlegające ocenianiu:

 1. Wypowiedzi ustne:

- wypowiedź kilkuzdaniowa na zadany temat,

- opowiadanie odtwórcze i twórcze,

- prezentacja,

- recytacja,

- dialog,

- aktywność (kreatywność) na lekcjach;

- udział w dyskusji (argumentowanie, wnioskowanie, przemówienie).

 

2. Wypowiedzi pisemne:

- testy;

- testy diagnozujące;

- prace klasowe (w postaci wypracowań);

- sprawdziany;

- kartkówki;

- egzaminy próbne;

- dyktanda;

- prace domowe,

- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń,

- redagowanie tekstów użytkowych (np. życzenia, ogłoszenia itp.)

- redagowanie dłuższych form wypowiedzi: opowiadania z dialogiem, opisu (sytuacji, przeżyć wewnętrznych, krajobrazu, postaci, obrazu), sprawozdania, recenzji, charakterystyki, listu, notatki(w formie planu, streszczenia), rozprawki,

- odpowiedzi dotyczące czytania i odbioru tekstów kultury.

 

3. Zadania praktyczne:

- twórcze przygotowanie do lekcji;

 - praca w grupie;

- inscenizacja;

- prezentacja referatu bądź informacji przygotowanych samodzielnie;

- prace nadobowiązkowe, np.: realizacja projektu (gazetka, album, plakat, afisz, pomoc

dydaktyczna, audycja radiowa, nagranie, ankieta itp.);

- przygotowanie i przeprowadzenie lekcji;

- projekt.

 

III. Metody sprawdzania osiągnięć uczniów.

Przewiduje się w każdym semestrze następujące metody sprawdzania wiedzy  i umiejętności uczniów:

 1. 1-2 pisemne dwugodzinne prace klasowe (wypracowania, testy kompetencji),

2. 2 – 4 sprawdziany wiedzy i umiejętności z kształcenia językowego,

3. 1-2  sprawdziany ortograficzno – interpunkcyjne,

4. 1 – 2 testy sprawdzające czytanie i odbiór tekstów kultury,

5. 1 – 3 sprawdziany z lektur i wiadomości teoretyczno – literackich

6. Kartkówki (wiadomości z trzech ostatnich lekcji),

7. Pisemne prace domowe,

8. Wypowiedzi ustne oraz technika czytania.,

9. Zadania praktyczne,

10. Aktywność na lekcji,

11. Test diagnozujący (na początku roku szkolnego),

12. Zadania dodatkowe, konkursy.

 

IV. Kryteria oceniania poszczególnych obszarów aktywności uczniów.

1. Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych:

Oceniając wypowiedzi kilkuzdaniowe, opowiadanie, prezentację, głos w dyskusji, bierze się pod uwagę:

- związek z tematem,

- poprawność językową,

- bogactwo słownictwa,

- kompozycję (spójność i logikę wypowiedzi),

- długość wypowiedzi,

- oryginalność i szczególne walory językowe,

- stopień wyczerpania tematu.

 

Oceniając recytację prozy i poezji, bierze się pod uwagę:

- pamięciowe opanowanie tekstu,

- zachowanie interpunkcji,

- tempo mówienia,

- twórcze podejście do recytacji. 

 

a) Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli:

- nie potrafi odpowiedzieć na pytanie nawet przy pomocy nauczyciela,

- popełnia rażące błędy  merytoryczne,

- odmawia odpowiedzi.

 

b) Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli:

- wypowiada się krótko, chaotycznie,

- mówi niewyraźnie, cicho, w sposób niezrozumiały (lub mało zrozumiały) dla odbiorcy,

- używa języka odbiegającego od przyjętych norm,

- dysponuje ubogim zasobem słownictwa,

- nie panuje nad składnią swojej wypowiedzi,

- ma problem z odpowiedzią na temat,

- popełnia sporo różnorodnych błędów.

 

c) Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli ponadto:

- w czasie wypowiedzi stara się zachować wymaganą formę wypowiedzi,

- mówi krótko, na temat, nie wyczerpuje omawianych zagadnień,

- zachowuje poprawny szyk wyrazów,

- stara się unikać powtórzeń i dobiera odpowiednie słowa,

- popełnia błędy składniowe, lecz pracuje nad tym, by ich uniknąć,

- rozwija umiejętności językowe, wzbogaca słownictwo,

- w czasie wypowiedzi stara się nawiązać kontakt z odbiorcą.

 

d) Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli ponadto:

- mówi na temat, jego wypowiedź dotyczy zadanych pytań i poleceń,

- popełnia nieliczne błędy składniowe,

- mówi płynnie, bez powtórzeń,

- dba o kulturę języka,

- mówi głośno i wyraźnie, nawiązując kontakt z odbiorcą.

 

e) Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli ponadto:

- swobodnie posługuje się różnymi formami wypowiedzi,

- mówi wyczerpująco na dany temat,

- buduje zdania poprawne pod względem składniowym, mówi płynnie, ciekawie,

- dobiera słownictwo stosownie do tematu, stosuje poprawnie różne formy gramatyczne,

- świadomie rozwija swe umiejętności językowe,

- mówi wyraźnie, głośno, we właściwym tempie, z odpowiednią intonacją i barwą głosu.

 

f) Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli ponadto:

- posługuje się poprawną polszczyzną,

- posiada bogaty zasób słownictwa,

- w swej wypowiedzi zawiera treści wykraczające poza program,

- stosuje różne wypowiedzenia, dostosowując je do sytuacji,

- mówi w sposób przemyślany, ciekawy, oryginalny,

- potrafi skupić na sobie uwagę odbiorcy dzięki sposobowi mówienia,

- w ciekawy sposób potrafi zainteresować odbiorcę dodatkowymi informacjami

  wykraczającymi poza program, które zdobył sam w wyniku twórczych poszukiwań

 

2. Kryteria oceny związanej z odbiorem tekstów kultury:

 a) Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli:

- czyta ze zrozumieniem teksty prozatorskie,

- rozróżnia rodzaje literackie,

- potrafi porządkować zdarzenia akcji i sporządzić plan kompozycji utworu z nieznaczną

  pomocą nauczyciela,

- potrafi wybierać z tekstu istotne informacje na dany temat,

- umie wskazywać i określać podstawowe środki stylistyczne (epitet, porównanie,

  przenośnię),

- potrafi wyrażać swoją opinię na temat tekstów literackich, filmu, sztuki teatralnej, obrazy,

  rzeźby i innych tekstów kultury,

- korzysta ze słowników i encyklopedii.

 

b) Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli ponadto:

- posługuje się w miarę poprawnie terminami literackimi,

- potrafi porównać wartości zawarte w tekstach literackich z własnym światem wartości,

- wyróżnia i wymienia cechy gatunkowe omawianych utworów,

- rozumie relacje autor – czytelnik,

- zauważa różnicę między podmiotem lirycznym a autorem utworu,

- umie sformułować pytania ogólne do tekstu, podejmuje próbę określenia funkcji 

  podstawowych środków stylistycznych,

- wskazuje podstawowe środki wyrazu sztuki filmowej i teatralnej.

 

c) Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli ponadto:

- samodzielnie wyodrębnia wątki w utworze literackim,

- potrafi wyodrębnić i omówić elementy świata przedstawionego w utworze,

- potrafi ocenić postawy bohaterów i wyjaśnić motywy ich postępowania,

- umie sformułować pytania szczegółowe do tekstu,

- stosuje słownictwo oceniające i wartościujące,

- ocenia wartość dzieła literackiego, filmowego, sztuki teatralnej i innych tekstów kultury,

- gromadzi artykuły z prasy na dany temat,

- dostrzega związki tekstu literackiego z biografią twórcy i epoką.

 

d) Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli ponadto:

- potrafi odczytać wartości uniwersalne utworu i jego sens ukryty,

- wyciąga i precyzuje własne wnioski z przeczytanego tekstu,

- umie określić funkcję środków artystycznych,

- zna biografie wybitnych twórców polskich i wybranych obcych.

 

e) Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli ponadto:

- zainspirowany fragmentami omawianej na lekcji czyta utwór w całości lub zapoznaje się

  z  innymi dziełami danego autora,

- omawiane teksty kultury potrafi umieścić w odpowiednim kontekście kulturowym,

- wykazał się osiągnięciami na olimpiadzie z języka polskiego i konkursach (np.

   recytatorskim) na szczeblu wojewódzkim lub powiatowym, a także podejmuje udane próby

  literackie.

 

V.  Kryteria  wymagań  na poszczególne oceny ( na poziomach 1 – 3).

 Klasa I

1. Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania:

 • twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania
 • proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy
 • jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia
 • nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej i literackiej rzeczywistości,
 • bierze udział w konkursach przedmiotowych i literackich i osiąga  w nich sukcesy
 • podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom motoryczny oraz artystyczny.

 

2. Ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i  umiejętności przewidzianych programem nauczania klasy I.

Kształcenie językowe i literackie:

 • sprawnie posługuje się w wypowiedziach różnymi środkami językowymi, słownictwem o zabarwieniu emocjonalnym,
 • biegle dokonuje przekształceń tekstu literackiego (streszczenie, opis),
 • redaguje list połączony z innymi formami wypowiedzi do różnych adresatów,
 • redaguje protokół  dyskusji,
 • redaguje notatkę w formie streszczenia,
 • redaguje charakterystykę postaci, udowadnia złożoność natury ludzkiej i dostrzega zmiany zachodzące w osobowości i postępowaniu, w sposób samodzielny i wszechstronny dokonuje oceny prezentowanego bohatera,
 • dokonuje opisu sytuacji na podstawie lektury, a także wydarzeń, sytuacji rzeczywistych,
 • zdaje sprawozdanie z telewizyjnego programu rozrywkowego, dodaje własny komentarz krytyczny,
 • bezbłędnie dokonuje analizy utworu epickiego, odróżnia fikcję od prawdy historycznej,
 • rozróżnia fazy przebiegu akcji w utworze (zawiązanie akcji, punkt kulminacyjny, rozwiązanie akcji),
 • dostrzega zmiany zachodzące w postępowaniu bohaterów,
 • dobiera odpowiednie cytaty,
 • rozpoznaje komizm słowny, sytuacji i postaci,
 • określa rolę autora dramatu, reżysera, scenografa i aktora jako twórców sztuki teatralnej,
 • odczytuje alegorię i morał w bajkach oraz prawdy ogólne w przypowieści,
 • samodzielnie korzysta ze słowników polszczyzny, słownika frazeologicznego  i interpunkcyjnego w celu bogacenia słownictwa i korekty własnych prac.

Nauka o języku:

 • świadomie posługuje się różnymi rodzajami wypowiedzeń pojedynczych, dostosowuje je do odbiorcy,
 • stosuje podmiot w mianowniku, dopełniaczu, domyślny, szeregowy,
 • stosuje orzeczenie czasownikowe, imienne, z czasownikiem modalnym  i z frazeologicznym,
 • przekształca wypowiedzenie pojedyncze na złożone i odwrotnie,
 • stosuje właściwą interpunkcję,
 • tworzy zdania z orzeczeniem czasownikowym, imiennym i z czasownikiem     modalnym oraz z orzeczeniem wyrażonym frazeologizmem,
 • rozróżnia tryby i strony czasownika,
 • umie przekształcić stronę czynną na bierną,
 • świadomie stosuje rzeczownik w funkcji przydawki, dopełnienia, okolicznika, orzecznika,
 • wzbogaca wypowiedzi ustne i pisemne przymiotnikami w funkcji przydawki i orzecznika,
 • stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych liczebnik w funkcji przydawki i podmiotu,
 • świadomie stosuje różne formy zaimków w celu osiągnięcia spójności wypowiedzi,
 • tworzy i stosuje odpowiednie stopnie przysłówka ze względu na przekazywaną informację i intencję wypowiedzi,
 • poprawnie pisze przyimki złożone,
 • przekształca wypowiedzenia różnego typu stosując zamienne spójniki,
 • stosuje partykuły w wypowiedzeniach w celu zasygnalizowania postawy i uczuć nadawcy wobec wypowiadanych treści,
 • stosuje w wypowiedziach odpowiednie wykrzykniki dla uwydatnienia przeżyć, wrażeń i emocji.

 

3. Ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową

Kształcenie językowe i literackie

 • podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (sprawozdanie, recenzja, opis sytuacji, charakterystyka porównawcza),
 • redaguje protokół lekcji, formułuje dedykację, życzenia, pozdrowienia, ogłoszenia,
 • sporządza notatkę w formie planu,
 • w wypowiedzeniach podejmuje próbę oceny a także wartościowania problemów i zjawisk dotyczących języka, literatury, kultury,
 • potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów,
 • wykorzystuje dobrą znajomość treści omawianych lektur,
 • omawia elementy świata przedstawionego, wskazuje akcję, wątki, bohaterów i ich powiązania,
 • określa typ powieści,
 • wymienia rodzaje i gatunki literackie, określa ich cechy,
 • zna terminy literackie.

Nauka o języku:

 • posługuje  się różnymi rodzajami wypowiedzeń pojedynczych, stosuje odpowiednią interpunkcję,
 • konstruuje wypowiedzenia pojedyncze i złożone,
 • rozpoznaje w zdaniu orzeczenie czasownikowe, imienne i orzeczenie z czasownikiem modalnym,
 • poprawnie pisze cząstki: - bym, -byś, -by,
 • posługuje się czasownikami w różnych trybach i stronach,
 • poprawnie tworzy formy czasownika,
 • stosuje w zdaniu podmiot w mianowniku, dopełniaczu, podmiot domyślny,
 • szeregowy,
 • dostrzega osobliwości w odmianie niektórych rzeczowników,
 • stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych przymiotnik w funkcji przydawki i orzecznika,
 • wskazuje w zdaniu liczebnik w funkcji przydawki i podmiotu,
 • zastępuje różne części mowy odpowiednimi zaimkami,
 • stosuje stopień wyższy i najwyższy przysłówka,
 • poprawnie pisze „nie” z przysłówkiem w stopniu wyższym i najwyższym,
 • poprawnie pisze wyrażenia przyimkowe,
 • poprawnie używa spójnika jako wskaźnika stosunków między wyrazami w zdaniu pojedynczym,
 • poprawnie pisze partykułę nie, by, że, no, li, czy,
 • dostrzega celowość użycia wykrzyknika w wypowiedzi ustnej i pisemnej.

 

4. Ocena dostateczna

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności zawarte  w podstawie programowej

Kształcenie językowe i literackie:

 • przedstawia treść utworów na podstawie cichego czytania tekstu, określa akcję i jej przebieg, wskazuje monologi i dialogi, rozumie motywy postępowania bohaterów,
 • zna pojęcia dramatu, fraszki, hymnu, powieści historycznej, poprawnie posługuje się nimi w wypowiedziach,
 • poprawnie redaguje charakterystykę postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie z lektury (przynajmniej podejmuje próby),
 • samodzielnie posługuje się poznanymi słownikami.

Nauka o języku:

 • tworzy różne strony czasownika,
 • określa funkcje składniowe znanych części mowy,
 • pisze w miarę poprawnie partykułę „nie”, „by” z czasownikami,
 • wyróżnia w zdaniu rzeczownik, określa jego formę fleksyjną,
 • wyszukuje w zdaniu przymiotnik, stosuje w poprawnych formach gramatycznych,
 • wyróżnia przymiotniki podlegające stopniowaniu i stopniuje je,
 •  rozpoznaje partykuły,
 • uzupełnia zdania partykułami.

 

5. Ocena dopuszczająca

  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności

Kształcenie językowe i literackie

 • jego technika czytania i rozumienia tekstu literackiego pozwala na samodzielne opowiadanie odtwórcze,
 • w stopniu zadowalającym pracuje z książką, zaznaczając odpowiednie fragmenty,
 • pisze charakterystykę bohatera literackiego, opowiadanie odtwórcze, streszczenie, list, notatka,
 • w wypowiedziach pisemnych popełnione błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają całkowicie wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

 Nauka o języku

 • potrafi rozpoznawać odmienne i nieodmienne części mowy i znaleźć je w tekście,
 • na prostych przykładach robi wykresy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.

 

6. Ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który przy pomocy nauczyciela nie był w stanie opanować elementarnych wiadomości z podstawy programowej

Kształcenie językowe i literackie:

 • nie opanował elementarnych wiadomości dotyczących gatunków literackich, ich budowy, analizy utworu literackiego,
 • ma słaby zakres słownictwa, błędnie redaguje swe wypowiedzi pod względem językowymi składniowym,
 • nie opanował techniki głośnego i cichego czytania tekstu w stopniu zadowalającym,
 • ma trudności zew zrozumieniem lektury,

Nauka o języku

 • ma kłopoty z rozpoznawaniem odmiennych i nieodmiennych części mowy,
 • nie potrafi w stopniu zadowalającym przyswoić poznanego materiału gramatycznego przewidzianego programem klasy I gimnazjum,
 • nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.

 

Klasa II

1. Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który swoja wiedzą i umiejętnościami wykracza poza program nauczania

 • sprawnie, świadomie redaguje różne formy wypowiedzi, potrafi je łączyć (w zależności od potrzeb) lub redaguje formy nieprzewidziane programem nauczania
 • wykorzystuje wiadomości spoza programu,
 • redaguje prace ciekawe, oryginalne, twórcze, pomysłowe, nieszablonowe, o odmiennym od ogólnie przyjętego spojrzenia,
 • posługuje się różnego typu wypowiedzeniami, pisze z emfazą, stosuje wyrazy, wyrażenia i zwroty wzbogacające wypowiedź,
 • tworzy ciekawy, dowcipny dialog, swobodnie wprowadza go w różne wypowiedzi w zależności od intencji,
 • dobiera ciekawe, oryginalne cytaty, spoza lektur poznawanych podczas lekcji,
 • pisze poprawnie wyrazy, wyrażenia i zwroty będące wyjątkami lub nowo poznawane
 • potrafi skupić na sobie uwagę odbiorcy dzięki sposobowi mówienia,
 • uczestniczy w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych – osiąga sukcesy.

 

2. Ocena bardzo dobra

   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i   umiejętności przewidzianych programem nauczania

Kształcenie językowe i literackie:

 • sprawnie posługuje się w wypowiedziach różnymi środkami językowymi (leksykalnymi, składniowymi), słownictwem o zabarwieniu emocjonalnym,konstruuje wypowiedź zgodną z tematem, posługuje się poprawna polszczyzna, unika powtórzeń,
 • biegle dokonuje przekształceń tekstu literackiego(streszczenie, sprawozdanie, opis, opowiadanie),
 • redaguje charakterystykę porównawczą, używając słownictwa nazywającego uczucia, stany psychiczne i reakcje zewnętrzne, umiejętnie wprowadza cytaty z utworu literackiego, w sposób samodzielny i wszechstronny dokonuje oceny prezentowanego bohatera,
 • dokonuje opisu sytuacji na podstawie lektury, a także wydarzeń, sytuacji rzeczywistych,
 • opisuje zjawiska przyrodnicze, krajobraz, wzbogaca wypowiedź różnorodnymi środkami artystycznego wyrazu,
 • redaguje sprawozdanie z przebiegu fikcyjnego lub rzeczywistego wydarzenia, świadomie stosuje składnię typu informacyjnego,
 • redaguje recenzję w formie artykułu do gazetki,
 • porządkuje argumenty i sporządza plan kompozycyjny rozprawki,
 • redaguje list połączony z innymi formami wypowiedzi do różnych adresatów,
 • redaguje protokół  dyskusji,
 • jest świadomym odbiorcą dzieła literackiego, filmowego czy teatralnego, porównuje
  dramat z realizacją telewizyjną, powieść z jej adaptacją filmową,
 • bezbłędnie dokonuje analizy utworu epickiego, wskazuje elementy świata przedstawionego, typ narracji, określa bohaterów na podstawie języka jakim się posługują, wyodrębnia akcję, fabułę, epizody, wątki,
 • wskazuje w tekście środki językowe właściwe dla funkcji wypowiedzi (zwroty do adresata, pytania retoryczne, grzecznościowe, argumentowanie),
 • wskazuje w opowiadania opisy, określa ich funkcje, rozpoznaje środki językowe służące wyrażaniu uczuć i nastroju w opisach,
 • analizuje i interpretuje utwór liryczny, określa typ liryki, rodzaj podmiotu lirycznego,
 • zna typ narracji, komizm i jego rodzaje, omawia poznawcze i moralne walory utworu,
 • omawia symbolikę utworu, nawiązuje do obyczajowości i tradycji narodowej, wskazuje na jej ciągłość, wartości moralne i estetyczne,
 • samodzielnie korzysta ze słownika poprawnej polszczyzny, słownika ortograficznego   i wyrazów bliskoznacznych w celu bogacenia słownictwa i korekty własnych prac,
 • dba o estetykę pisania, poprawnie stosuje akapitu i zachowuje właściwe marginesy

Nauka o języku:

 • tworzy zdania z orzeczeniem czasownikowym, imiennym i z czasownikiem modalnym oraz z orzeczeniem wyrażonym frazeologizmem,
 • określa funkcje stron czasownika, zasadę stosowania strony czynnej i biernej,
 • wskazuje różnice między czasownikiem przechodnim i nieprzechodnim,
 • wyjaśnia, na czym polega nieregularność odmiany czasownika, osobliwości  w odmianie rzeczowników,
 • stosuje odpowiednie stopnie przymiotnika ze względu na przekazywaną informację   i intencję wypowiedzi,
 • bezbłędnie przeprowadza klasyfikację zaimków (ze względu na różne kryteria),
 • poprawnie pisze zaimki złożone,
 • określa funkcje pełnione w wypowiedzeniach przez partykuły i wykrzykniki,
 • przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego na trudniejszych przykładach,
 • omawia znaczenie okoliczników, ich funkcje składniowe, sposoby wyrażania, związek z wyrazem określanym,
 • określa funkcje wyrazów stojących poza związkami zdania,
 • wskazuje różnice między rodzajami zdań podrzędnych,
 • przedstawia budowę zdania złożonego na wykresie, nazywa zdania składniowe,
 • dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, tworzy rodzinę wyrazów,
 • określa ekspresywne i znaczeniowe funkcje formantów,
 • poprawnie pisze skróty i skrótowce,
 • określa cechy głosek,
 • wskazuje i nazywa zjawiska fonetyczne ( uproszczenia, upodobnienia pod względem dźwięczności).

 

3. Ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawa programową

Kształcenie językowe i literackie:

 • podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową(np. sprawozdanie, recenzja, opis sytuacji, charakterystyka porównawcza)
 • określa i ocenia postawy bohaterów ze względu na ich stosunek do pojęć: szczęście, miłość, wierność, wiara w Boga i ideały,
 • dobiera odpowiednie fragmenty tekstu w celu wspierania swoich sądów,
 • umieszcza poznane teksty we właściwych ramach chronologicznych,
 • wskazuje dobrą znajomość treści omawianych lektur, omawia elementy świata ,przedstawionego utworu – wskazuje wątek, bohaterów i ich powiązania, akcję,
 • wymienia rodzaje i gatunki literackie, określa ich cechy,
 • zna terminy literackie,
 • poprawnie zapisuje dialog, wzbogaca pracę o elementy opisów,
 • sporządza notatki i sprawnie posługuje się nimi w czasie lekcji,
 • wskazuje w utworze poznane środki stylistyczne, określa ich funkcję w utworze.

Nauka o języku:

 • określa funkcje składniowe rzeczownika – odmienia przez przypadki,  liczby – poprawnie zapisuje osobliwe i nieosobliwe czasowniki,
 • określa rolę imiesłowów z zdaniu,
 • poprawnie stosuje nieregularne formy czasownika,
 • odróżnia nieodmienne części mowy – nazywa rodzaje partykuł, wykrzykników,
 • pisze poprawnie partykuły z różnymi częściami mowy,
 • przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego rozwiniętego,
 • potrafi nazwać rodzaje zdań podrzędnie i współrzędnie złożonych,
 • poprawnie pisze wyrażenia przyimkowe,
 • dostrzega celowość użycia wykrzyknika w wypowiedzi ustnej i pisemnej
 • dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, wykonuje wykres rodziny wyrazów,
 • określa podstawowe funkcje formantów,
 • wyjaśnia skróty, zna ich pisownię,
 • określa cechy głosek,
 • wskazuje upodobnienia pod względem dźwięczności i uproszczenia grup spółgłoskowych.

 

4. Ocena dostateczna

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości i umiejętności łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu

 Kształcenie językowe i literackie:

 • przedstawia treść utworu na podstawie cichego czytania tekstu, określa akcję i jej przebieg, wskazuje monologi i dialogi, rozumie motywy postępowania bohaterów,
 • zna pojęcia: dramat, fraszka, satyra, powieść historyczna; poprawnie posługuje się nimi w wypowiedziach,
 • poprawnie redaguje charakterystykę postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie z lektury,
 • samodzielnie posługuje się poznanymi słownikami,
 • zna i stosuje w stopniu przynajmniej dostatecznym zasady ortografii, interpunkcji.

Nauka o języku:

 • odróżnia imiesłów od innych form czasownikowych, rozróżnia imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe,
 • tworzy różne strony czasowników,
 • określa funkcje składniowe znanych części mowy,
 • rozróżnia okoliczniki, potrafi określić sposób ich wyrażania,
 • pisze w miarę poprawnie partykuły „nie” i „by” z czasownikiem,
 • wyróżnia z zdaniu rzeczownik, określa jego formę fleksyjną, funkcję składniową, łączy w związki składniowe z innymi wyrazami,
 • wyszukuje w zdaniu przymiotnik, stosuje w poprawnych formach gramatycznych, wyróżnia przymiotniki podlegające stopniowaniu i stopniuje je, określa funkcję w zdaniu,
 • rozróżnia zaimki,
 • rozpoznaje partykuły,
 • uzupełnia zdania wykrzyknikami,
 • na łatwych przykładach przeprowadza analizę zdania pojedynczego, wyodrębnia zespoły składniowe, sporządza wykres zdania,
 • rozróżnia rodzaje okoliczników,
 • rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie,
 • wyróżnia imiesłowowy równoważnik zdania,
 • przy pomocy nauczyciela rysuje schemat składniowy zdania złożonego,
 • na prostych przykładach wskazuje podstawę słowotwórczą i formant,
 • wykonuje mało skomplikowane wykresy rodziny wyrazów,
 • określa cechy głosek.

 

5. Ocena dopuszczająca

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności

 Kształcenie językowe i literackie:

 • jego technika czytania i rozumienia tekstu literackiego daje możliwość samodzielnego przekazania opowiadania odtwórczego,
 • potrafi odróżnić w utworze fikcję, fakt, autentyzm,
 • w stopniu zadawalającym pracuje z książką: zaznacza fragmenty, rozumie je, wyciąga z nich proste wnioski,
 • określa najważniejsze cechy powieści: akcję, wątki, bohaterów, temat,
 • potrafi 2 –3 zdaniami ocenić bohatera,
 • odróżnia epikę, lirykę dramat,
 • umie w katalogu alfabetycznym i rzeczowym znaleźć odpowiednią informację biograficzną, a we wskazanym słowniku podane hasło,
 • w prostych przykładach wskazuje apostrofę, porównanie, przenośnię, epitet, rymy, pytania retoryczne,
 • rozumie pojęcia: archaizm, podmiot liryczny, obyczaj, adaptację operę, środki masowego przekazu
 • samodzielnie pisze plan ramowy i szczegółowy, charakterystykę bohatera, opowiadanie, list, streszczenie, porządek zebrania,
 • w miarę poprawnie wygłasza z pamięci utwory poetyckie lub fragmenty prozy
 • w wypowiedziach pisemnych popełnia błędy językowe, stylistyczne, logiczne, ortograficzne ,które nie przekreślają całkowicie wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie,
 • pisze podanie, życiorys i CV

Nauka o języku:

 • rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy,
 • poprawnie stosuje w zdaniu skrócone formy zaimków,
 • odmienia czasownik przez osoby, liczbę, rodzaje i tryby,
 • wskazuje w prostych przykładach imiesłów (bez określania jego nazwy),
 • odmienia rzeczownik, przymiotnik i łatwe przykłady liczebnika,
 • samodzielnie pisze 1 –2 przykłady osobliwości w odmianie rzeczownika,
 • wyodrębnia z zdaniu podmiot, orzeczenie, wskazuje ich określenia (bez nazywania),
 • rozróżnia zdanie pojedyncze i złożone , równoważnik zdania, zdanie pytające, wykrzyknikowe, oznajmujące,
 • na prostych przykładach rozróżnia zdania współrzędnie złożone i podrzędnie złożone
 • wykonuje wykres prostego zdania złożonego,
 • wskazuje wyraz podstawowy i pochodny,
 • tworzy rodzinę wyrazów,
 • odróżnia samogłoski od spółgłosek.

 

6. Ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykluczają samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o elementarnym stopniu trudności

 Kształcenie językowe i literackie:

 • uczeń nie opanował techniki głośnego i cichego czytania tekstu w stopniu zadawalającym, ma trudności ze zrozumieniem lektury,
 • nie potrafi pracować z książką,
 • nie opanował w stopniu zadowalającym wiadomości dotyczących rodzajów   i gatunków literackich,
 • nie zna podstawowych cech powieści,
 • nie potrafi dokonywać analizy utworu literackiego,
 • nie rozróżnia podstawowych środków artystycznego obrazowania,
 • nie potrafi formułować dłuższych form wypowiedzi pisemnej ( opowiadanie, opis, charakterystyka, streszczenie, list),
 • w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, językowo– logicznych i stylistycznych.

Nauka o języku

 • ma kłopoty z rozpoznaniem odmiennych i nieodmiennych części mowy,
 • popełnia rażące błędy w odmianie czasownika, rzeczownika, przymiotnika i liczebnika,
 • nie zna osobliwości w odmianie rzeczownika,
 • nie potrafi wskazać w zdaniu części zdania,
 • ma kłopoty z rozróżnianiem zdania pojedynczego, zdania złożonego, równoważnika zdania,
 • nie potrafi rozróżnić zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych,
 • nie odróżnia wyrazu podstawowego od pochodnego,
 • nie umie utworzyć wyrazów pokrewnych,
 • nie rozróżnia litery, samogłoski, spółgłoski.

 

Klasa III

1. Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania

 • umie wykorzystywać swoją wiedzę nabytą w szkole jak i poza nią,
 • umie samodzielnie wyciągać wnioski z materiałów źródłowych i lektur,
 • twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
 • proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,
 • jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia,
 • nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości,
 • bierze udział w konkursach przedmiotowych i literackich i osiąga w nich sukcesy,
 • podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom motoryczny oraz artystyczny.

 

2. Ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania klasy III

Kształcenie językowe i literackie:

 • prowadząc dyskusję negocjuje, stosuje parafrazę, broni swojego stanowiska,
 • rozwiązuje sprzeczności,
 • dokonuje podsumowania wyników dyskusji,
 • opowiada swobodnie z zastosowaniem dygresji,
 • charakteryzując postać dostrzega wpływ środowiska, tradycji, kultury, religii,
 • zdając sprawozdanie, odnajduje ukrytą perswazję, cel wypowiedzi,
 • dokonuje uogólnień na podstawie przeczytanego tekstu,
 • czyta ze zrozumieniem różne teksty literatury popularnonaukowej i fragmenty literatury naukowej,
 • ma świadomość wieloznaczności wypowiedzi literackiej,
 • odkrywając w literaturze wartości uniwersalne, przenosi je do własnego świata wartości,
 • posługuje się w sposób naturalny i funkcjonalny poznanymi pojęciami i terminami z zakresu literatury i kultury,
 • w komunikatach medialnych odczytuje znaki i kody dosłowne i metaforyczne,
 • wykorzystuje media jako źródło informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy,
 • świadomie i krytycznie odbiera różne rodzaje utworów muzycznych, ojczystych i muzyki innych narodów,
 • wykorzystuje słownik etymologiczny oraz słownik mitów i tradycji kultury,
 • tworzy różnorodne instrukcje i wykorzystuje je w samodzielnej pracy,
 • umie obronić się przed manipulacyjnym działaniem środków przekazu,
 • redaguje sprawozdanie, przytacza wypowiedzi mówcy,
 • ocenia wartość filmu (koncertu),
 • w rozprawce dobiera najtrafniejsze argumenty,
 • łączy fakty, syntetyzuje, dedykuje.

Nauka o języku:

 • wykorzystuje funkcje stylistyczne mowy zależnej i niezależnej,
 • parafrazuje teksty, wykorzystuje wyrazy synonimiczne, wieloznaczne, przeciwstawne, o zabarwieniu emocjonalnym, o znaczeniu przenośnym,
 • stosuje zapożyczenia z języków obcych, odmienia obce nazwy miejscowości.

 

3. Ocena o dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz elementy wybrane z programu nauczania dla klasy III

Kształcenie językowe i literackie:

 • prowadzi wywiad z osobą fikcyjną w sytuacji symulowanej (np. postaci literackiej,)
 • potrafi prowadzić dyskusję
 • dopełnia wypowiedzi innych,
 • analizuje uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne postępowania postaci dostrzegając wpływ środowiska, tradycji, kultury i religii,
 • zna pojęcia: kompromis, negocjacja, parafraza, dygresja,
 • interpretuje tekst poprzez głośne czytanie z odpowiednia intonacją,
 • czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty literatury pięknej, publicystycznej,
 • określa specyficzne cechy stylu różnych tekstów,
 • odkrywa w literaturze wartości uniwersalne,
 • czytając różnorodne teksty, rozstrzyga dylematy moralne, umiejętnie dokonuje wyboru,
 • analizuje komunikaty medialne,
 • rozpoznaje znaczenia metaforyczne dzieł plastycznych
 • ocenia wiarygodność i poprawność językową różnorodnych czasopism,
 • korzysta z poznanych wydawnictw informacyjnych,
 • w sloganach reklamowych dostrzega elementy tradycji literackiej i kulturowej,
 • umie korzystać ze środków przekazu,
 • redaguje sprawozdanie z referatu, przemówienia,
 • dokonuje uogólnień,
 • dobiera w recenzji właściwe słownictwo w celu wartościowania i opiniowania,
 • wyraża i uzasadnia własne zdanie,
 • stosuje w rozprawce zwroty i wyrażenia uzasadniające stanowisko nadawcy,
 • redaguje list otwarty, uzasadniając własne stanowisko,
 • redaguje przemówienie,
 • posługuje się poznanymi technikami notowania,
 • sporządza mapę mentalną (mapę myśli).

Nauka o języku

 • przekształca różnorodne konstrukcje składniowe w zależności od potrzeb komunikacyjnych i stylistycznych,
 • świadomie stosuje i przekształca w wypowiedziach mowę zależną i niezależną,
 • ocenia poprawność neologizmów i zapożyczeń, ich wartość komunikacyjną i stylistyczną.

 

4. Ocena dostateczna

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej

Kształcenie językowe i literackie:

 • zadaje pytania sprawdzające i naprowadzające,
 • opowiada swobodnie z zastosowaniem zwrotów do adresata i środków pozajęzykowych,
 • analizuje motywy postępowania postaci,
 • zdaje relację z wykładu, pogadanki, prelekcji, porządkuje usłyszane treści,
 • dokonuje własnej interpretacji utworów literackich,
 • czyta biegle, poprawnie, głośno, wyraźnie i wyraziście,
 • umie korzystać z indeksów i bibliografii,
 • rozróżnia kreacyjny charakter literatury,
 • odkrywa w literaturze społeczne, patriotyczne i religijne postawy bohaterów   i konfrontuje je z zachowaniami osób rzeczywistych
 • rozumie znaczenie terminów i pojęć: oda, tekst źródłowy, reportaż, dialektyzm,
 • dostrzega tworzywo teatru telewizyjnego jako połączenie tworzyw teatru i filmu,
 • dostrzega możliwości destrukcyjne działania środków masowego przekazu,
 • dostrzega związek dzieła plastycznego z literackim, wyraża opinię,
 • rozróżnia muzykę ludową, klasyczną i popularną
 • świadomie wybiera czasopisma,
 • posługuje się poznanymi słownikami i encyklopediami,
 • rozumie treść różnorodnych instrukcji,
 • ocenia treść i formę reklam
 • redaguje sprawozdanie z wykładu, pogadanki, prelekcji,
 • redaguje różne recenzje,
 • uogólnia, dochodzi do prawdy na podstawie przeprowadzonej argumentacji,
 • redaguje list oficjalny, stosuje właściwe słownictwo,
 • redaguje list motywacyjny.

Nauka o języku:

 • buduje poprawne pod względem składniowym i interpunkcyjnym wypowiedzenia złożone,
 • poprawnie zapisuje nazwy własne, zakończenia nazwisk żeńskich i małżeństw oraz zakończenia –ski, -cki, -dzki, -stwo, -ctwo, -dztwo,
 • dobiera wyrazy, które najtrafniej wyrażają żądane treści,
 • poprawnie stosuje i zapisuje neologizmy i zapożyczenia,
 • stosuje w wypowiedzeniach antonimy i homonimy,
 • poprawnie stosuje w swoich wypowiedzeniach wyrazy o znaczeniu abstrakcyjnym i konkretnym.

 

5. Ocena dopuszczająca

Ocenę dopuszczającą otrzymuje  uczeń, który samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania przewidziane podstawą programową

Kształcenie językowe i literackie:

 • dba o kulturę języka,
 • dąży do osiągnięcia kompromisu,
 • jest obiektywny i bezstronny w ocenie wypowiedzi,
 • opisuje ustnie postać, przedmiot, krajobraz,
 • wygłasza teksty z pamięci,
 • doskonali technikę czytania, rozumie ogólny sens czytanych tekstów,
 • rozróżnia cechy poznanych już gatunków literackich,
 • rozumie znaczenie pojęć: tren, bibliografia, archaizm, gwara,
 • dostrzega różnice między tworzywem teatru i filmu,
 • świadomie korzysta ze środków masowego przekazu,
 • dostrzega związek dzieła plastycznego z literackim,
 • poprawnie pisze tytuły czasopism,
 • doskonali umiejętność pisania opowiadania, streszczenia, charakterystyki postaci, sprawozdania,
 • redaguje rozprawkę zgodnie z planem kompozycyjnym,
 • sporządza notatkę w formie zbioru cytatów.

 Nauka o języku:

 • buduje poprawne pod względem składniowym wypowiedzenia złożone,
 • zapisuje poprawnie mowę zależną i niezależną,
 • stosuje w wypowiedzeniach poprawne formy nazw własnych, nazw żeńskich i małżeństw,
 • stosuje w wypowiedzeniach synonimy.

 

6. Ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje  uczeń, który  nie opanował podstawowych umiejętności i wiadomości w zakresie programu nauczania

Kształcenie językowe i literackie:

 • nie dba o kulturę języka,
 • nie doskonali techniki czytania ze zrozumieniem, nie rozumie sensu czytanych tekstów,
 • nie rozumie podstawowych pojęć z literatury,
 • nie dostrzega różnic między tworzywem teatru i filmu,
 • nie wyszukuje informacji w środkach masowego przekazu,
 • nie dostrzega związku dzieła plastycznego z literackim,
 • nie potrafi formułować dłuższych form wypowiedzi pisemnej (opowiadanie, opis, charakterystyka, streszczenie, list),
 • ma słaby zakres słownictwa, błędnie redaguje swoje wypowiedzi pod względem językowym,
 • w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, językowo– logicznych i stylistycznych,

Nauka o języku:

 • nie buduje poprawnie pod względem składniowym wypowiedzeń złożonych,
 • nie wie, co to mowa zależna i niezależna,
 • nie stosuje w wypowiedzeniach poprawnych form nazw własnych, żeńskich i małżeństw,
 • nie wie, co to neologizmy, synonimy, antonimy i homonimy.
Załączniki:
Pobierz plik (Język polski.pdf)Język polski.pdf[ ]411 kB

Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...