Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Świadectwo ukończenia tegorocznej klasy

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 392 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia tegorocznej klasy (2017/2018) do sekretariatu szkoły, w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca 2018 r.

 

klasa 0, 1 oraz 4 : godzina 9:00
klasy 7 oraz gimnazjalne: godzina 11:00
 

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

Języki obce

 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO

DLA KLAS I-III GIMAZJUM NR 55

 

1. Przedmiotowy system oceniania opiera się na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

2. PSO jest rozwinięciem WSO uwzględniającym specyfikę  nauczania języka obcego, ale nie zmieniający ustaleń WSO.

 

Formy oceniania postępów uczniów

OCENA Z PRZEDMIOTU NIE JEST ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ!!!

 

Ocenianie postępów uczniów jest dokonywane systematycznie i przyjmuje następujące formy:

 • kartkówki celem kartkówek jest sprawdzian opanowania materiału leksykalnego i gramatycznego z trzech ostatnich lekcji WAGA: 3
 • testy obejmujące materiał gramatyczno-leksykalno-komunikacyjny oraz sprawdzające 4 umiejętności uczniów (słuchanie, gramatykę, czytanie, pisanie)
  z danego działu tematycznego tzw. Unitu ( lub kilku działów) WAGA:5
 • odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych; celem odpowiedzi ustnych jest sprawdzian opanowania materiału leksykalnego (słownictwo) lub poziomu umiejętności komunikacyjnych ucznia (tzn. reagowania na pytania nauczyciela: udzielania odpowiedzi, stawiania pytań, uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania, negocjowania) WAGA:3
 • pisemne prace (wypracowania) domowe na zadany przez nauczyciela temat; WAGA: 1
 • graficzne prace domowe (projekty), aktywność to prace przygotowane metodą projektów zarówno indywidualnie jak i grupowo poza szkołą; uczniowie mają z reguły ok.4 tygodni na przygotowanie takiego projektu; WAGA:3
 • testy kompetencji; WAGA 6

 

Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny:

W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności. Ocenianie ucznia przyjmuje powyżej wymienione formy. Na podstawie ocen cząstkowych nauczyciel wystawia oceny śródroczne i roczne. Nauczyciel stosuje następujące kryteria:

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • bezbłędnie operuje wszystkimi strukturami gramatycznymi; z testów językowych otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące
 • stosuje różnorodność struktur  oraz posiada dużą swobodę w doborze słownictwa;
 • używa bogatego słownictwa o charakterze bardziej złożonym
 • bierze udział w konkursach językowych i uzyskuje w nich powyżej 80% możliwych do zdobycia punktów

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi poprawnie operować wszystkimi strukturami gramatycznymi;
 • bez trudu  buduje spójne zdania;

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi operować wszystkimi strukturami gramatycznymi (dopuszczalne są drobne i nieliczne błędy);
 • potrafi budować logiczne zdania;

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi operować podstawowymi strukturami gramatycznymi;
 • umie budować proste zdania, popełniając błędy nie zakłócające rozumienia, używa prostego słownictwa.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi poprawnie operować niewielką ilością struktur gramatycznych;
 • potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne;
 • dysponuje ubogim zakresem słownictwa.

 

MÓWIENIE

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi płynnie i swobodnie wypowiadać się, stosując bogatą leksykę
  i różnorodność struktur
 • bezbłędnie i naturalnie reaguje w sytuacjach dnia codziennego;
 • naśladuje autentyczną wymowę i intonację;
 • prezentuje pełną poprawność językową.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi płynnie i swobodnie wypowiadać się;
 • prezentuje całkowitą poprawność językową (wymowa, intonacja, struktury gramatyczne i leksykalne);
 • umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;
 • dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem;
 • posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając nieliczne błędy, nie  zakłócające możliwości porozumienia się;

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • posługuje się prostym słownictwem, mało urozmaiconym,
 • popełnia błędy w wymowie  utrudniające zrozumienie wypowiedzi;

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • posługuje się ubogim słownictwem, popełnia wiele zauważalnych błędów
 • potrafi porozumieć się w ograniczonym zakresie.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • wypowiada się w sposób niezrozumiały lub całkowicie nie na temat;
 • udziela błędnych odpowiedzi na pytania rozmówcy lub w ogóle nie odpowiada;

 

PISANIE

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • pisze spójnie, logicznie stosując różnorodność myśli i argumentów;
 • potrafi stosować różnorodne wypowiedzi pisemne np.: list, charakterystyka.
 • Prowadzi prace na rzecz klasy (gazetki tematyczne itp.)
 • Prowadzi portfolio językowe przez cały rok szkolny (dla chętnych)

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi popisać się dłuższą wypowiedzią, zawierającą różnego rodzaju zdania złożone
 • buduje tekst według zasady: wstęp, rozwinięcie i zakończenie;
 • używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi pisać tekst zawierający pełne zdania, ale o prostej strukturze i słownictwie;
 • nie ma większych kłopotów z prawidłową pisownią i interpunkcją.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • posługuje się mało urozmaiconym słownictwem i bardzo prostymi strukturami gramatycznymi;
 • popełnia błędy leksykalno-gramatyczne
 • stosuje liczne powtórzenia leksykalne.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma trudności z napisaniem pełnego zadania
 • stosuje ubogie struktury i ma duże braki w słownictwie;

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • tworzy wypowiedź pozbawioną  spójności i logiki;
 • brak wypowiedzi pisemnej;

 

SŁUCHANIE (rozumienie tekstu mówionego i słuchanego)

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi zrozumieć sens nagrania i tekstu pisanego o wyższym stopniu trudności;
 • posiada wybitne wyczucie języka;
 • samodzielnie potrafi doskonalić swój warsztat, korzystając z Internetu

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • z łatwością rozumie sens różnorodnych tekstów i rozmów;
 • potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną;
 • z kontekstu potrafi domyślić się znaczenia nieznanych słów;
 • potrafi  rozpoznać intencje mówiącego.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens tekstu czytanego lub słuchanego
 • potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
 • potrafi czasem odpowiedzieć na  podane pytania do tekstu

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach;
 • potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;
 • potrafi zazwyczaj wykonać zadania, gdy otrzyma dodatkowe wskazówki.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • próbuje prawidłowo określić ogólny sens wysłuchanej wypowiedzi, ale mu się to nie udaje, ponieważ wyodrębnia tylko pewne informacje, niekoniecznie istotne, których nie potrafi połączyć ze sobą  lub w ogóle nie rozumie wypowiedzi.

 

CZYTANIE

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • płynnie czyta oryginalny tekst zamieszczony w podręczniku na poziomie wyższym niż wykorzystywany na lekcji;
 • bezbłędnie rozwiązuje zadania typu prawda / fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór po przeczytaniu tekstu.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi ustalić logiczną ciągłość jak i prawidłowo wyodrębnia różnorodne, żądane informacje, a także określa myśl przewodnią danego tekstu;
 • potrafi w szybkim tempie zapoznać się i zrozumieć tekst
 • potrafi zinterpretować tekst argumentując swoje stwierdzenia faktami zaczerpniętymi z treści czytanego tekstu bądź też z analizy jego formy lub języka.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi ustalić logiczną ciągłość jak i prawidłowo wyodrębnia fakty, a także określa myśl przewodnią danego tekstu;
 • ma kłopoty z wyodrębnieniem  głównej myśli tekstu;
 • potrafi zinterpretować tekst

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie potrafi rozgraniczyć informacji głównych od drugorzędnych ani uogólnić głównej myśli komunikatu;
 • ma wolne tempo czytania;

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi wyodrębnić tylko niektóre fakty, lecz nie potrafi podać głównej myśli tekstu;
 • tłumaczy tekst dosłownie;
 • czasami potrafi poprawnie określić formę tekstu

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie rozumie treści tekstu, rozumie kilka słów;
 • w zakresie interpretacji czytanego komunikatu bardzo rzadko lub wcale nie potrafi poprawnie określić jego formy.

 

Tryb poprawiania ocen

 • Ocenę niedostateczną z testu uczeń może poprawić w ciągu 14 dni roboczych od momentu podania do wiadomości ucznia, jaką ocenę otrzymał ze sprawdzianu itp. lub powrotu do szkoły po chorobie. Po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym  można ustalić termin poprawy na koniec danego semestru, uczeń wybiera wtedy, który z testów chce poprawić.
 • Uczeń może poprawić każdą ocenę tylko, jednak każda poprawa jest brana pod uwagę nawet na ocenę niedostateczną

Ustalenia dotyczące nieprzygotowań do zajęć edukacyjnych

 • Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w ciągu semestru (zgłaszane w trakcie sprawdzania listy obecności przez nauczyciela lub na początku zajęć).
 • Nieprzygotowanie, które zgłasza uczeń jest odnotowywane w dzienniku.
 • Za nieprzygotowanie uważa się nieopanowanie materiału z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych lub brak pracy domowej.
 • W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi nauczycielowi nieprzygotowania, może zostać spytany i otrzyma ocenę adekwatną do stanu posiadanej wiedzy.
 • Każdy uczeń ma prawo 2 razy w ciągu półrocza zapomnieć zeszytu , pracy domowej lub potrzebnych na lekcje innych pomocy, zgłasza ten fakt przed lekcją nauczycielowi otrzymuje minusa, za 3 minus otrzymuje ocenę niedostateczną
 • W przypadku zatajenia braku pracy domowej uczeń otrzyma ocenę niedostateczną
 • W przypadku dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach (np. z powodu choroby) może on być nieprzygotowany (nawet jeśli wykorzystał „nieprzygotowanie”), ale jest zobowiązany do uzupełnienia przerobionego na zajęciach materiału w przeciągu dwóch tygodni

 

Skala procentowa oceniania prac klasowych i kartkówek

Prace klasowe i kartkówki oceniane są według następującej skali:

0% - 34% - ocena niedostateczna

35% - 55% - ocena dopuszczająca

56% - 78% - ocena dostateczna

79% - 90% - ocena dobra

91% - 100% - ocena bardzo dobra

 

 Szczególne kwestie dotyczące oceniania i ocen

 • Uczeń może otrzymać ocenę na zajęciach edukacyjnych za pracę na lekcji (indywidualną, w parach bądź grupach) w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. Jeżeli uczeń nie wykona zadanych przez nauczyciela zadań, może uzyskać ocenę niedostateczną.
 • Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną na pierwszy semestr, ma obowiązek zaliczyć materiał gramatyczno-leksykalno-komunikacyjny z pierwszego semestru najdalej miesiąc po zakończeniu ferii zimowych ustalając z nauczycielem prowadzącym termin i formę zaliczenia.
 • Przy wystawianiu oceny śródrocznej brane są pod uwagę oceny cząstkowe ucznia; szczególną uwagę zwraca się na oceny z testów językowych i  kartkówek.
 • Oceniając wiedzę i umiejętności uczniów nauczyciel uwzględnia zalecenia
  opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli taką uczeń dostarczył.
 • Ocenie podlega również zeszyt ucznia.

 

We wszystkich kwestiach nie ujętych w powyższych punktach obowiązują odpowiednie zapisy w WSO lub indywidualne ustalenia między nauczycielem, a uczniem.

Załączniki:
Pobierz plik (Języki obce.pdf)Języki obce.pdf[ ]183 kB

Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...