Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Świadectwo ukończenia tegorocznej klasy

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 392 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia tegorocznej klasy (2017/2018) do sekretariatu szkoły, w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca 2018 r.

 

klasa 0, 1 oraz 4 : godzina 9:00
klasy 7 oraz gimnazjalne: godzina 11:00
 

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

Plastyka, zajęcia artystyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

NA LEKCJI  PLASTYKI i ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

W   GIMNAZJUM   NR   55

 

Charakterystyka programu 

Program pozwala rozwijać zainteresowania sztuką i twórczością plastyczną u młodego człowieka, skłania do zajęcia określonej postawy wobec zjawisk artystycznych. Kształci jego wrażliwość estetyczną oraz krytycyzm, zachowując miejsce na indywidualne subiektywne odczucia będące efektem kontaktów ze sztuką i jej twórcami.

Zagadnienia teoretyczne poparte są ćwiczeniami praktycznymi pozwalającymi na zrozumienie procesów pracy twórczej, realizowanej dzięki rysunkowi i doskonaleniu umiejętności przedstawiania świata przy pomocy rysunku realistycznego. Szeroka oferta ćwiczeń plastycznych daje uczniowi możliwość bezpośrednich rozstrzygnięć i inspiruje do szukania własnych sposobów wypowiedzi plastycznej.

 

Cele ogólne programu

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.

II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.

III. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.

 

Cele szczegółowe programu

       Głównym celem edukacyjnym jest kształtowanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych, wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności plastyczne, wiedzę z tego zakresu oraz umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń plastycznych. Równie ważne jest kształtowanie kultury plastycznej, umiejętność włączania sztuki we własne życie osobiste oraz uczenie wartościowania obecnych wokół ucznia zjawisk z zakresu plastyki.

      Realizacja programu pozwala osiągnąć następujące cele w zakresie wiadomości i umiejętności. Uczeń:

 • poznaje metodę zapisywania rysunku – martwej natury za pomocą brył geometrycznych
 • poznaje zasady rysowania w perspektywie: krawędziowej, zbieżnej, czołowej i kulisowej,
 • poznaje zapisywanie rysunku – pejzażu za pomocą brył geometrycznych
 • poznaje sposoby nakładania światłocienia i waloru w rysunku
 • poznaje metody oddawania faktury w rysunku
 • poznaje sposoby nakładania światłocienie, waloru i tworzenia faktury, tak by umiejętnie oddać przestrzeń strukturę w pejzażu
 • poznaje sposoby komponowania w pracy plastycznej
 • poznaje metodę rysowania roślin, dłoni, autoportretu, karykatury, postaci ludzkiej
 • poznaje techniki graficzne i rzeźbiarskie
 • poznaje specyfikę wykonywania pracy plastycznej w plenerze

 

 Cele oceniania

Ocenianie i sprawdzanie jest integralnym elementem procesu nauczania i występuje w różnych formach oraz we wszystkich jego etapach.

Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych uczniów z plastyki i zajęć artystycznych polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępu w opanowaniu przez ucznia wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania.

Przedmioty artystyczne, do których należą plastyka i zajęcia artystyczne stanowią grupę przedmiotów, w których system oceniania stanowi problem złożony i dość trudny. Podczas oceniania uczniów jest brany pod uwagę  ich poziom umiejętności praktycznych oraz poziom wiedzy o sztuce. Uzdolnienia i wiedza o sztuce nie zawsze muszą się pokrywać. Stąd ocena ostateczna nie może być średnią arytmetyczną wyprowadzaną z ocen prac plastycznych i wiedzy o sztuce.

Celami sprawdzania osiągnięć uczniów na różnych ogniwach lekcji są:

 • dostarczanie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności przez ucznia na danym etapie kształcenia,
 • wykrycie luk i błędów wiedzy ucznia
 • wskazanie uczniom w jaki sposób mogą luki w wiedzy uzupełnić, a błędy poprawić,
 • uwzględnić zaangażowanie, staranność i wkład pracy ucznia,
 • wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania nauki,
 • prognozować przyszłe wyniki nauczania,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • stanowić pomoc przy planowaniu czynności nauczycielskich i opracowywaniu scenariuszy działań dydaktycznych,
  • uzmysłowić nauczycielowi konieczność zmiany modyfikacji czy też kontynuacji metod pracy z uczniem, a zatem dawać podstawę do ewaluacji programu

 

1. Uczeń oceniany jest za prace pisemne, odpowiedzi ustne, pracę na lekcji, prace domowe, prace dodatkowe.

2. Ocenę semestralną/roczną wystawia nauczyciel z co najmniej trzech ocen cząstkowych.

3. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za:

 • prace pisemne (sprawdzian wiadomości)  – jeden w semestrze - WAGA 5 (dot. tylko plastyki)
 • kartkówki (10-15 minutowe) obejmujące materiał nie większy niż trzy ostatnie tematy lekcji - WAGA 3 (dot. tylko plastyki)
 • odpowiedzi ustne z bieżącego materiału nauczania oraz z materiału powtórzeniowego - WAGA 3 (dot. tylko plastyki)
 • prace domowe - WAGA 1
 • pracę na lekcji - WAGA 2
 • prace dodatkowe (obowiązkowe i nadobowiązkowe) - WAGA 2
 • udział w konkursach przedmiotowych - WAGA 1

 

4. Na ocenę cząstkową składa się również zbiorcza ocena trzech przejawów aktywności ucznia, zaznaczanych symbolicznie przez „+” . Trzy „+” stanowią ocenę bardzo dobrą.

 • „+” uczeń może uzyskać m.in. za:
  • aktywny udział w lekcji
  • rozwiązanie zadania domowego dla „chętnych”

 

5. Zeszyt przedmiotowy z plastyki powinien być prowadzony starannie, nauczyciel ma prawo wglądu do zeszytu i jego oceny.

6. Każdy sprawdzian  jest zapowiedziany i poprzedzony lekcją powtórzeniową.

7. Sprawdzian należy napisać. Uczeń nieobecny musi go napisać w ciągu 2 tygodni od dnia pojawienia się w szkole (w godzinach konsultacji nauczyciela lub w terminie z nim uzgodnionym). Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy w wyznaczonym terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia go na pierwszej lekcji, na której uczeń jest obecny.

8. Każdy sprawdzian można jednorazowo poprawić w terminie 2 tygodni od oddania ocenionych prac (w godzinach konsultacji nauczyciela lub w terminie z nim uzgodnionym ). Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika obok pierwszej oceny oraz brana jest pod uwagę razem z pierwszą oceną podczas wystawiania oceny semestralnej.

9. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w semestrze bez podania przyczyn (nieprzygotowanie zgłoszone powinno być w czasie sprawdzania listy obecności). Nie dotyczy to lekcji, na które zapowiedziano pracę pisemną. Powstałe braki jest zobowiązany uzupełnić na następną lekcję (w przypadku ponownych braków uczeń dostaje ocenę niedostateczną).

10.  Uczeń, który odmawia odpowiedzi pisemnej lub ustnej otrzymuje ocenę niedostateczną.

11.  Każdy nieobecny na lekcji uczeń ma prawo wglądu do swoich prac tylko w czasie przerw lub konsultacji.

12.  Prace domowe muszą być samodzielną pracą ucznia.

13.  W ocenie prac dodatkowych oprócz poprawności merytorycznej oceniany jest też sposób jej prezentowania.

14.  Nauczyciel uwzględnia wszelkie informacje, zwolnienia od rodziców tylko gdy są wpisane w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.

15.  Ocena z przedmiotu nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen. Każda ocena ma swoją „wagę" zgodną z WSO i wraz z nią uwzględniana jest przy ustalaniu oceny końcowej.

16.  Poprawa oceny semestralnej/rocznej odbywa się na warunkach określonych przez nauczyciela, zgodnie ze WSO.

17.  Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania na lekcji:

 • zeszyt przedmiotowy (dot. plastyki)
 • podręcznik (dot. plastyki)
 • materiały plastyczne potrzebne na dane zajęcia (dot. plastyki i zajęć artystycznych)

 

18.  Dla oceny sprawdzianów pisemnych plastyki stosuje się następującą skalę procentową:

1)        w zakresie skali ocen celujący - niedostateczny:

            95 % - 100 %          CELUJĄCY

            85 % - 94 %            BARDZO DOBRY

            70 % - 84 %            DOBRY

            50 % - 69 %            DOSTATECZNY

            35 % - 49 %            DOPUSZCZAJĄCY

            0 % - 34 %              NIEDOSTATECZNY

 

Jeżeli sprawdzian przewiduje zadania dodatkowe na ocenę celującą, to uczeń musi zdobyć ocenę bardzo dobrą i rozwiązać zadanie dodatkowe.

2)        w zakresie skali ocen bardzo dobry - niedostateczny:

             91 % - 100 %          CELUJĄCY

             79 % - 90 %            BARDZO DOBRY

             70 % - 84 %            DOBRY

             56 % - 78 %            DOSTATECZNY

             35 % - 55 %            DOPUSZCZAJĄCY

             0 % - 34 %              NIEDOSTATECZNY

Załączniki:
Pobierz plik (Plastyka, zajęcia artystyczne.pdf)Plastyka, zajęcia artystyczne.pdf[ ]197 kB

Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...