Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Świadectwo ukończenia tegorocznej klasy

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 392 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia tegorocznej klasy (2017/2018) do sekretariatu szkoły, w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca 2018 r.

 

klasa 0, 1 oraz 4 : godzina 9:00
klasy 7 oraz gimnazjalne: godzina 11:00
 

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

Wiedza o społeczeństwie

PRZEDMIOTOWY   SYSTEM   OCENIANIA   NA   LEKCJI  WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

W   GIMNAZJUM   NR  55

 

 A. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie.

I. .Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy.

 

II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.

Uczeń rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka sposobów ich rozwiązania.

 

III. Współdziałanie w sprawach publicznych.

Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich.

 

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.

Uczeń rozumie demokratyczne zasady, a także procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli.

 

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń opisuje sposób działania władz publicznych i innych instytucji; wykorzystuje swoją wiedzę o zasadach demokracji i ustroju Polski do rozumienia i oceny wydarzeń życia publicznego.

 

VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej.

Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu codziennym; analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej.

 

B. Treści nauczania - wymagania szczegółowe:

 

1) Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

 

2) Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

 

3) Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

 W szczególności uczniowie winni poznać następujące zagadnienia:

• podstawowe umiejętności życia w grupie;

• życie społeczne;

• współczesne społeczeństwo polskie;

• udział obywateli w życiu publicznym;

• środki masowego przekazu;

• wybory demokratyczne – zasady, znaczenie wyborów;

• naród i mniejszości narodowe;

• współczesny patriotyzm;

• państwo i władza demokratyczna;

• RP jako demokracja konstytucyjna;

• system wyborczy i partyjny;

• władza ustawodawcza w Polsce;

• władza wykonawcza w Polsce;

• władza sądownicza w Polsce;

• samorządy i ich znaczenie;

• gmina jako wspólnota mieszkańców;

• samorząd powiatowy i wojewódzki;

• relacje Polski z innymi państwami (polityka międzynarodowa, NATO, ONZ, UE);

• integracja europejska;

• Polska w Unii Europejskiej;

• współpraca i konflikty międzynarodowe;

• problemy współczesnego świata (globalizacja, terroryzm, pomoc humanitarna, migracje )

• praca i przedsiębiorczości

• gospodarka rynkowa;

• gospodarstwo domowe;

• pieniądz i banki;

• gospodarka w skali państwa;

• przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza;

 

 W szczególności uczniowie winni opanować następujące umiejętności:

 • umiejętności rozumienia, wykorzystywania i krytycznego przetwarzania tekstów, prowadzącego do osiągania własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (np. krytyczny odbiór przekazów medialnych i reklam, analiza i interpretacja badań opinii publicznej);

• umiejętności wykorzystywania narzędzi analizy i wnioskowania (w tym matematyki) w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym (np. analiza danych statystycznych, czytanie wyników badań sondażowych);

• umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania  w sposób twórczy problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących społeczeństwa (np. odgrywanie ról społecznych  w grupie, rozpoznawanie własnych praw i obowiązków);

• umiejętności komunikowania się w języku ojczystym oraz skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi (np. wystąpienia publiczne, dyskusja, prezentacja na forum);

• umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (np. wyszukiwanie informacji z różnych źródeł, przygotowywanie prezentacji multimedialnych);

• umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji z różnych źródeł;

• umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przyjmowania za nią odpowiedzialności teraz i w przyszłości;

• umiejętności efektywnego współdziałania w zespole (zwłaszcza poprzez realizację projektów zespołowych);

• umiejętności budowania więzi międzyludzkich i poczucia wspólnoty ze społecznością lokalną, ojczyzną, Europą i społecznością globalną;

• umiejętności podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji (z uwzględnieniem demokratycznych zasad i procedur);

• umiejętności  skutecznego działania na podstawie obowiązujących norm (np. rozwiązywanie  konfliktów, podejmowanie decyzji w sprawie grupy, negocjacje).

 

W szczególności u uczniów winny ukształtować się postawy:

 1) zaangażowania w działania obywatelskie – uczeń angażuje się w działania społeczne i obywatelskie;

2) wrażliwości społecznej – uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i reaguje na nie ;

3) odpowiedzialności – uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w swojej społeczności,

konstruktywnie zachowuje się w sytuacjach konfliktowych;

4) poczucia więzi – uczeń odczuwa więzi ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską

i globalną; rozumie, na czym polega otwarty patriotyzm obywatelski;

5) tolerancji – uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu zachowania, obyczajów i przekonań, jeżeli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi; przeciwstawia się przejawom dyskryminacji.

 

C. Cele oceniania.

Ocenianie i sprawdzanie jest integralnym elementem procesu nauczania i powinno występować w różnych formach oraz we wszystkich jego etapach.

Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych uczniów z matematyki, polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępu w opanowaniu przez ucznia wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania.

Celami sprawdzania osiągnięć uczniów na różnych ogniwach lekcji są:

 • dostarczanie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności przez ucznia na danym etapie kształcenia,
 • wykrycie luk i błędów wiedzy ucznia
 • wskazanie uczniom w jaki sposób mogą luki w wiedzy uzupełnić, a błędy poprawić,
 • uwzględnić zaangażowanie, staranność i wkład pracy ucznia,
 • wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania nauki,
 • prognozować przyszłe wyniki nauczania,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • stanowić pomoc przy planowaniu czynności nauczycielskich i opracowywaniu scenariuszy działań dydaktycznych,
 • uzmysłowić nauczycielowi konieczność zmiany modyfikacji czy też kontynuacji metod pracy z uczniem, a zatem dawać podstawę do ewaluacji programu

1. Uczeń oceniany jest za prace pisemne, odpowiedzi ustne, pracę na lekcji, prace domowe, prace dodatkowe.

2. Ocenę semestralną/roczną wystawia nauczyciel z co najmniej  trzech ocen cząstkowych.

3. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za:

 • prace pisemne (prace klasowe lub sprawdziany) na zakończenie działu – przynajmniej dwie w semestrze - WAGA 5
 • kartkówki (10-15 minutowe) obejmujące materiał nie większy niż trzy ostatnie tematy lekcji - WAGA 3
 • wewnątrzszkolne i zewnętrzne egzaminy/testy zapowiedziane przez nauczyciela - WAGA
 • odpowiedzi ustne z bieżącego materiału nauczania oraz z materiału powtórzeniowego - WAGA 3
 • prace domowe - WAGA 1
 • pracę na lekcji - WAGA 1
 • prace dodatkowe (obowiązkowe i nadobowiązkowe) - WAGA 2
 • udział w konkursach przedmiotowych - WAGA 1

4. Na ocenę cząstkową składa się również zbiorcza ocena trzech przejawów aktywności ucznia, zaznaczanych symbolicznie przez „+” . Trzy „+” stanowią ocenę bardzo dobrą .

 • „+” uczeń może uzyskać m.in. za:
 • aktywny udział w lekcji
 • rozwiązanie zadania domowego dla „chętnych”

5. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony starannie, nauczyciel ma prawo wglądu do zeszytu i jego oceny.

6. Każdy sprawdzian i praca klasowa jest zapowiedziana i poprzedzona lekcją powtórzeniową.

7. Każdą pracę klasową/sprawdzian należy napisać. Uczeń nieobecny musi ją napisać w ciągu 2 tygodni od dnia pojawienia się w szkole (w godzinach konsultacji nauczyciela lub w terminie z nim uzgodnionym). Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy w wyznaczonym terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na pierwszej lekcji, na której uczeń jest obecny.

8. Każdą pracę klasową/sprawdzian można jednorazowo poprawić w terminie 2 tygodni od oddania ocenionych prac (w godzinach konsultacji nauczyciela lub w terminie z nim uzgodnionym ). Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika obok pierwszej oceny oraz brana jest pod uwagę razem z pierwszą oceną podczas wystawiania oceny semestralnej.

9. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze bez podania przyczyn (nieprzygotowanie zgłoszone powinno być w czasie sprawdzania listy obecności). Nie dotyczy to lekcji, na które zapowiedziano pracę pisemną. Powstałe braki jest zobowiązany uzupełnić na następną lekcję (w przypadku ponownych braków uczeń dostaje ocenę niedostateczną).

10.  Uczeń, który odmawia odpowiedzi pisemnej lub ustnej otrzymuje ocenę niedostateczną.

11.  Każdy nieobecny na lekcji uczeń ma prawo wglądu do swoich prac tylko w czasie przerw lub konsultacji.

12.  Prace domowe muszą być samodzielną pracą ucznia.

13.  W ocenie prac dodatkowych oprócz poprawności merytorycznej oceniany jest też sposób jej prezentowania.

14.  Nauczyciel uwzględnia wszelkie informacje, zwolnienia od rodziców tylko gdy są wpisane w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.

15.  Ocena z przedmiotu nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen. Każda ocena ma swoją „wagę" zgodną z WSO i wraz z nią uwzględniana jest przy ustalaniu oceny końcowej.

16.  Poprawa oceny semestralnej/rocznej odbywa się na warunkach określonych przez nauczyciela, zgodnie ze WSO.

17.  Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania na lekcji:

 • zeszyt przedmiotowy
 • podręcznik

Brak wyżej wymienionych rzeczy jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do zajęć.

 

18.    Dla oceny sprawdzianów pisemnych i prac klasowych stosuje się następującą skalę procentową:

1) w zakresie skali ocen celujący - niedostateczny:

            95 % - 100 %          CELUJĄCY

            85 % - 94 %            BARDZO DOBRY

            70 % - 84 %            DOBRY

            50 % - 69 %            DOSTATECZNY

            35 % - 49 %            DOPUSZCZAJĄCY

            0 % - 34 %              NIEDOSTATECZNY

 

Jeżeli sprawdzian przewiduje zadania dodatkowe na ocenę celującą, to uczeń musi zdobyć ocenę bardzo dobrą i rozwiązać zadanie dodatkowe.

 

2) w zakresie skali ocen bardzo dobry - niedostateczny:

                        91 % - 100 %          CELUJĄCY

                        79 % - 90 %            BARDZO DOBRY

                        70 % - 84 %            DOBRY

                        56 % - 78 %            DOSTATECZNY

                        35 % - 55 %            DOPUSZCZAJĄCY

                        0 % - 34 %              NIEDOSTATECZNY

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wiedza o społeczeństwie.pdf)Wiedza o społeczeństwie.pdf[ ]255 kB

Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...