Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Świadectwo ukończenia tegorocznej klasy

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 392 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia tegorocznej klasy (2017/2018) do sekretariatu szkoły, w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca 2018 r.

 

klasa 0, 1 oraz 4 : godzina 9:00
klasy 7 oraz gimnazjalne: godzina 11:00
 

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

w Gimnazjum nr 55

 

             Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych sugeruje, że:

 "przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć"

 Miarą wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki wychowania fizycznego jest systematyczność udziału w zajęciach realizujących podstawę programową o charakterze rekreacyjno-zdrowotnym, a także aktywność uczniów w trakcie zajęć. Wskaźnikiem aktywności jest wykonywanie zadań w trakcie zajęć na miarę możliwości ucznia.

 

Obowiązki ucznia na lekcjach wychowania fizycznego:

- przynoszenie stroju sportowego i przebranie się przed lekcją wf

- przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów, przyrządów i przyborów sportowych

- wykonywanie poleceń nauczyciela.

 

Zwolnienia lekarskie

Uczeń, który posiada zwolnienie lekarskie z konkretnych ćwiczeń, a chce otrzymać wyższą ocenę śródroczną lub roczną, może wykonać zadanie dodatkowe w formie określonej przez nauczyciela (prezentacja o tematyce sportowej lub zdrowotnej, pomoc przy sędziowaniu, pomoc w zorganizowaniu imprezy sportowej, gazetka o tematyce sportowej,itp.)

 

Zwolnienia od rodziców

 Rodzic może zwolnić swoje dziecko z uczestnictwa w lekcji w nagłych sytuacjach, ale nie więcej niż dwa razy w semestrze. W sytuacjach uzasadnionych po konsultacji z nauczycielem. Jeżeli dziecko sygnalizuje złe samopoczucie nauczyciel może zwolnić ucznia, w tym dniu z wykonywania ćwiczeń i informuje o tym fakcie rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Przygotowanie do lekcji z wychowania fizycznego.

 Strój gimnastyczny wymagany na zajęcia z wychowania fizycznego:

 - biała koszulka,

 - spodenki sportowe lub spodnie dresowe

 - dres, jeżeli zajęcia odbywają się na boisku szkolnym, a temperatura jest poniżej 20 C

 - obuwie sportowe typu ,, adidas", trampki lub tenisówki. Bezpieczne i zdrowe obuwie jest sznurowane lub zapinane na przylepce, podeszwa jest miękka, tępa.

 

Strój sportowy powinien być czysty i schludny. Każdorazowo strój należy zmieniać po zajęciach.

Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z powodu braku stroju. Za każde kolejne, nieusprawiedliwione nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Aktywność pozalekcyjna

Uczeń może być gratyfikowany oceną bardzo dobrą lub celującą za udział w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych objętym kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego, osiągając wysokie wyniki sportowe.

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE:

 POSTAWA:

  • Udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, systematyczność i wysiłek wkładany w rozwój sprawności, udział w życiu sportowym szkoły, higiena osobista)
    • Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
  • Prozdrowotny styl życia.

 UMIEJĘTNOŚCI:

  • Stopień opanowania umiejętności ruchowych z zakresu wymagań programowych - technika wykonania ćwiczeń z gimnastyki, gier zespołowych, lekkiej atletyki i pływania (w klasach, które uczestniczą w zajęciach na basenie)
  • ·Stopień opanowania umiejętności organizacji zajęć rekreacyjno - sportowych.

  WIADOMOŚCI:

  • Wiedza i umiejętności jej praktycznego wykorzystania w zakresie:

a) organizacji, bezpieczeństwa i higieny zajęć ruchowych (samokontrola, asekuracja, pomoc),

b) współpracy w czasie zajęć,

c) przepisów i terminologii poszczególnych dyscyplin sportu,

d) samosterowania rozwojem psychofizycznym, adaptacji organizmu do wysiłku, ochrony zdrowia.

 

FORMY I METODY KONTROLI

■   Obserwacja ucznia w trakcie zajęć ( premiowanie aktywności).

■   Zadania kontrolno - oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalające określić stopień opanowania umiejętności ruchowych.

■    Testy standardowe pozwalające ustalić rozwój sprawności (biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia).

■   Testy i wypowiedzi ustne w obszarze kontroli wiadomości.

■   Samoocena.

 

OCENA JEST WYPADKOWĄ CZTERECH SKŁADOWYCH:

>     Chęci, to znaczy wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań.

>      Postawy, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, zaangażowania w przebieg zajęć i stosunku do własnej aktywności.

>     Postępu, czyli poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy początkowej.

>     Rezultatu, czyli informacji o osiągniętych wynikach, dokładności wykonania zadania, poziomu zdobytej wiedzy.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas zajęć wychowania fizycznego.

Ocena cząstkowa za aktywność na zajęciach wychowania fizycznego wystawiana jest raz w miesiącu.

Stopnie informujące o poziomie sprawności i umiejętności ruchowych wystawiane są po przeprowadzeniu testów kontrolno-sprawdzających.

Ocena cząstkowa za frekwencję wystawiana jest na koniec semestru i na koniec roku szkolnego.

 

Waga ocen z wychowania fizycznego:

- praca na lekcji (aktywność) - waga 4

- sprawdziany z umiejętności ruchowych -waga 4

- prace dodatkowe - waga 2

- zawody sportowe - waga 5

- frekwencja - waga 4

- nieprzygotowanie - waga 3

 

Ocenianie na lekcji wychowania fizycznego odbywa się we wszystkich obszarach aktywności ucznia - postawy, umiejętności i wiadomości.

Dla uczniów z dysfunkcjami w obszarze umiejętności stosuje się ćwiczenia alternatywne w zależności od dysfunkcji.

Ocena śródroczna i roczna w klasach sportowych jest średnią arytmetyczną ocen wystawianych z zajęć wychowania fizycznego i treningów specjalistycznych.

Ocena końcoworoczna jest wypadkową ocen z pierwszego i drugiego semestru.

 

 Kryteria oceniania

 Ocena celująca. Uczeń:

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą

- regularnie bierze udział w lekcjach wychowania fizycznego, jest aktywny podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje powierzone mu zadania

- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły lub też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną

- godnie reprezentuje szkołę w zawodach, zajmując punktowane miejsca, posiada klasę sportową

- zawsze posiada właściwy strój, dostosowany do wymagań i ustaleń nauczyciela

- swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń

- posiada prawidłowe nawyki higieniczno-zdrowotne

- szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem

- wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.

 

Ocena bardzo dobra. Uczeń:

- całkowicie opanował podstawę programową

-regularnie bierze udział w lekcjach wychowania fizycznego, jest aktywny podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje powierzone mu zadania

- jest bardzo sprawny fizycznie

- ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, dokładnie i w odpowiednim tempie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie nauczania

- posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu

- systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu

-jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń

- bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych, nie jest to jednak działalność systematyczna

- posiada prawidłowe nawyki higieniczno-zdrowotne

- szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy, potrafi wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem

 

Ocena dobra. Uczeń:

- w dobrym stopniu opanował podstawę programową

- dysponuje dobrą sprawnością fizyczną

- ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz z małymi błędami

- posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela

- nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe, dość dobre postępy w tym zakresie

- szanuje i dba o sprzęt sportowy

- zawsze posiada właściwy strój na lekcji

- jego postawa społeczna do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń

- nie bierze udziału lub sporadycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

 

Ocena dostateczna. Uczeń:

- opanował podstawę programową na przeciętnym poziomie

- dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną

- ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi

- wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym

- przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i w stosunku do kultury fizycznej; jest mało zdyscyplinowany

- często nie posiada właściwego stroju na lekcji

- nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

 

Ocena dopuszczająca. Uczeń:

- nie opanował podstawy programowej w stopniu dostatecznym i ma poważne braki

- dysponuje niską sprawnością fizyczną

- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi

- nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu

- ma niechętny stosunek do ćwiczeń

- bardzo często nie posiada właściwego stroju sportowego na lekcji

- nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole i poza nią

 

Ocena niedostateczna. Uczeń:

- jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program wychowania fizycznego

- posiada bardzo niską sprawność fizyczną

- wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia, w dodatku z dużymi błędami

- ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu

- regularnie nie posiada właściwego stroju na lekcji

- nie przystępuje do zadań kontrolno-sprawdzających

 

Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności z wychowania fizycznego

(Rozp. MENiS z dnia 7 września 2004r. par.15 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych).

 

Egzamin klasyfikacyjny

             Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach z wychowania fizycznego (powyżej 50%) może zdać (na wniosek rodziców) egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.

 

Egzamin poprawkowy

            Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną wyłącznie z wychowania fizycznego może zdać egzamin poprawkowy. Egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności

             W przypadku , gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z wychowania fizycznego została ustalona niezgodnie z przepisami praw dotyczącymi ustalania tej oceny. Wtedy przeprowadzony jest sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej.

            Z uwagi na formę oraz przede wszystkim praktyczny charakter egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzianu umiejętności i wiadomości z wychowania fizycznego, nie jest oceniana taka sfera aktywności ucznia jak: postawa, zaangażowanie, stosunek do przedmiotu, przestrzeganie zasad regulaminów i obowiązków ucznia, sumiennego przygotowania do zajęć , wysiłku wkładanego w rozwój sprawności oraz działalność pozalekcyjna. Są to bowiem zadania realizowane przez ucznia, a oceniane przez nauczyciela podczas systematycznej pracy w ciągu całego semestru.

            Podczas egzaminu lub sprawdzianu ocenie podlegają umiejętności: technika i skuteczność ćwiczenia. Oceniane są również wiadomości z zakresu wychowania fizycznego.

Załączniki:
Pobierz plik (Wychowanie fizyczne.pdf)Wychowanie fizyczne.pdf[ ]247 kB

Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...